Tags:

เพื่อนผมที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งนึงกำลังหาคนทำและผมเห็นว่าที่นี่น่าจะใกล้เคียงกลุ่มเป้าหมายพอสมควร จึงขอฝากทำหน่อยนะครับ เนื้อหาหลักของแบบสอบถามคืออยากทราบว่าปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับ Online Course ในมุมมองของผู้เรียนคืออะไรบ้างและมีความสำคัญขนาดไหน เพื่อเอาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตครับ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการระบบการเรียนการสอนแบบเปิดสำหรับผู้เรียนจำนวนมากผ่านอินเทอร์เน็ต (MOOC)
https://docs.google.com/forms/d/1ZVJAIAj6gR6egaw7_DjEeX8udwju2dTpmzTAifnfiPk/viewform

ขอบคุณทุกท่านครับ

Get latest news from Blognone