Tags:
Forums: 

บริษัท ไอซีเว็บ จำกัด
เป็นบริษัทที่ให้บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้แก่บริษัทต่างๆ
เช่น dtac .co.th, pepsithai.com, sermsukplc.com, tmbbank.com,
indexlivingmall.com, boonthavorn.com, central.co.th, ktc.co.th
เป็นต้น ดูผลงานของบริษัทที่ผ่านมาได้ที่ icweb.co.th

Senior Web Designer

Experience
• มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 5 ปีในบริษัทหรือองค์กรที่ทำธุรกิจออกแบบเว็บไซต์เป็นหลัก
• เคยออกแบบเว็บไซต์ทั้ง Corporate Site และ Campaign Site
• เคยออกแบบ User Interface และ Functional ของเว็บไซต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 หน้า
• มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทีมออกแบบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป

Education
• ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

Required Skills, Knowledge and Characteristics
คุณสมบัติและทักษะที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
• มีความเข้าใจด้านการออกแบบเว็บไซต์และความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Target Users)
• เข้าใจ Function และการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างดี
• มีความรู้ความเข้าใจทางด้าน Marketing และ Branding
• มีความเป็นผู้นำในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้
• สามารถตอบโจทย์ทางด้านการตลาดของลูกค้าออกมาในงานออกแบบได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ
• สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
• มีการหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค
• Photoshop
• Illustrator
• Flash
• Dreamweaver
• CSS
• HTML
• FTP
• Mac OS

High Level Overview of Job Requirements.
• ทำงานร่วมกับแผนกอื่นๆในการคิดรูปแบบการนำเสนองานให้แก่ลูกค้า
• คิด Concept และออกแบบเว็บไซต์หน้าหลัก เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของโครงการแต่ละโครงการ
• สามารถบริหารทีมและจ่ายงานให้กับ Junior Designer เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดได้
• นำรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆ มาพัฒนางานออกแบบให้ดีขึ้นๆไป
• ควบคุมคุณภาพของงานออกแบบให้อยู่ในมาตรฐานและตอบโจทย์ที่วางไว้ จนจบโครงการ
• วิเคราะห์และติดตามผลของงานออกแบบที่ทำเสร็จ เพื่อนำมาพัฒนาในงานออกแบบครั้งต่อไป
.................................................................................................................................

Junior Web Designer

Experience
• มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง อย่างน้อย 1 ปีในบริษัทหรือองค์กรที่ทำธุรกิจออกแบบเว็บไซต์เป็นหลัก
• เคยออกแบบเว็บไซต์อย่างน้อย 3 เว็บไซต์
• เคยออกแบบ User Interface และ Functional ของเว็บไซต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 หน้า

Education
• ปริญญาตรีสาขาออกแบบนิเทศน์ศิลป์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
• Required Skills, Knowledge and Characteristics

คุณสมบัติและทักษะที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
• มีความเข้าใจด้านการออกแบบเว็บไซต์และความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ (Target Users)
• เข้าใจ Function และการทำงานของเว็บไซต์เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานต่อจาก Senior Web Designer โดยยึดแนวทางในการออกแบบเดิมได้
• มีความคิดสร้างสรรค์ และหลักการในการออกแบบ
• สามารถบริหารจัดการเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
• มีการหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์เพื่อประยุกต์ใช้กับงานอยู่เสมอ
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค
• Photoshop
• Illustrator
• Flash
• Dreamweaver
• CSS
• HTML
• FTP
• Mac OS

High Level Overview of Job Requirements.
• ทำงานที่ได้รับมอบหมายจาก Senior Web Designer หรือ Project Manager โดยต่อยอดจากแนวทางในการนำเสนอเดิม ให้เสร็จ- - ตามเวลาที่กำหนด
• ออกแบบเว็บไซต์ขนาดไม่เกิน 30 หน้า โดยรับผิดชอบตั้งแต่การคิด Concept และรูปแบบการนำเสนอ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านการตลาดของลูกค้า
• นำรูปแบบการนำเสนอใหม่ๆหรือเทรนด์ใหม่ๆ มาพัฒนางานออกแบบให้ดีขึ้นๆไป
..............................................................................................................................................

Account Executive

Experience
• มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• เข้าใจการทำงานของเว็บไซต์และระบบ CMS
• เคยดูแลลูกค้า ประสานงานโครงการมาก่อน
• สามารถควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนดได้
• ใช้ MS Office สำหรับจัดทำ Presentation และเอกสารต่างๆ
• สามารถสื่อสารได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ความรับผิดชอบ
• ประสานงานระหว่างทีมและลูกค้า
• ควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนด
• Present งานกับลูกค้าเป็นครั้งคราว
• จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (Quotation, Presentation, Timeline, Structure, Proposal)
………………………………………………………………………………………………

Project Co-ordinator

Experience
• มีประสบการณ์ในด้านการประสานงานการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ในบริษัท/องค์กรที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์โดยตรง ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
• เคยทำงานที่ต้องติดต่อและประสานงานระหว่างทีมกับลูกค้าเป็นหลัก
• เคยร่วมทีมงานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ อย่างน้อย 3 เว็บไซต์

Education
• ปริญญาตรีด้านการบริหาร/การจัดการ/การออกแบบ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกีี่ยวข้อง

Required Skills, Knowledge and Characteristics
คุณสมบัติและทักษะที่ต้องมีสำหรับตำแหน่งนี้
• มีทักษะและศิลปะในการสื่อสาร (พูด/เขียน) และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• มีความเข้าใจขั้นตอนการทำงานในการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างดี
• สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและเวลาทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้
• สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
• ถ้ามีความรู้ทางด้านโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• ความสามารถในด้านโปรแกรมและด้านเทคนิค
• Mac OS
• iWork (Pages, Keynote, Numbers)
• Photoshop
• Dreamweaver
• High Level Overview of Job Requirements.
• รับบรีฟงานจากลูกค้า และกระจายงานให้ทีม Production ได้อย่างเหมาะสม
• ติดตามงานที่มอบหมายให้ทีม Production ให้เสร็จตามกำหนดเวลา
• ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้ตรงกับที่รับบรีฟมาจากลูกค้า
• รายงานสถานะงานกับ Account Executive / Project Manager / ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
• สามารถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นได้ตามโอกาส เช่น คำสะกด, รูปภาพกราฟฟิคง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Dreamweaver, Photoshop หรือ Content Management System (CMS)
• จัดทำและบันทึกการทำงานลงในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ถ้าสนใจแล้วคุณสมบัติตรง เชิญติดต่อมาที่
21/105 บล็อกดี อาร์.ซี.เอ ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
Tel : 02-203-0982-3 Fax : 02-641-4175
Email : job@icweb.co.th
http://www.icweb.co.th

Get latest news from Blognone