Tags:

เค้าฝากประชาสัมพันธ์มา ก็เลยเอามาลงให้ครับ งานนี้ผมพูดด้วยวันที่ 27 ตอนบ่าย เข้าฟรีแต่อ่านดูแล้วเหมือนเชิญแต่ CIO ยังไงก็ไม่รู้ วางมาดเป็น CIO เข้าไปล่ะกันนะ

----- เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา CIO Workshop

เนื่องด้วย สถาบันซีไอโอระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) หรือ International Academy of CIO, Thailand จะจัดให้มีงานสัมมนา CIO Workshop อันเป็นส่วนหนึ่งของงาน eGovAsia2006 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้น ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทิศทางของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตต่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐและประเทศไทยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ สถาบัน ฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยท่านสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่http://see.thaigov.net/iacthailand-workshop

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จากเจ้าหน้าที่ ได้แก่ นายพรพรหม อธีตนันท์ และ นางสาวสุรีย์ สุขคู ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2644-8150 ต่อ 662 และ 665 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยกรุณาลงทะเบียน ภายในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรพล ทับทิมหิน) ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สถาบันซีไอโอระหว่างประเทศ (ประเทศไทย)

สำนักงานเลขานุการ สถาบันซีไอโอระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) โทรศัพท์ 0-2644-8150 ต่อ 662 (พรพรหม) และ 652 (สุรีย์) โทรสาร 0-2644-8115

Get latest news from Blognone