Tags:

การทดลองที่ 2.3 การรับข้อมูลและการแสดงผลออกหน้าจอ

 1. เขียนโปรแกรมหาค่าพื้นที่ของวงกลมโดยที่เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

  1. กำหนดให้รัศมีเริ่มจาก 1 – 10
  2. กำหนดให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลของรัศมีผ่านทางจอภาพจำนวน 1 ค่า ทั้งนี้นักศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชัน scanf ในการรับข้อมูลจากคีย์บอร์ด
 2. พิมพ์ผลที่ได้ในรูปแบบดังนี้
  Radius Area
  1 ค่าของพื้นที่ของวงกลมที่รัศมีเท่ากับ 1
  .
  .
  .
  10 ค่าของพื้นที่ของวงกลมที่รัศมีเท่ากับ 10
 3. สำหรับข้อ 1.2 กำหนดให้พิมพ์ขณะรับข้อมูลและพิมพ์ผลลัพธ์ดังนี้
  1. Enter radius [radius] [enter] เมื่อพิมพ์ขณะรับข้อมูล
  2. Radius = xxxx
   Area of circle = [exponential number]
  3. เขียนผังงานเพื่อแสดงการทำงานของโปรแกรม
   Note: ใช้โปรแกรมต่อไปนี้ช่วยในการออกแบบ
   ชาร์ปinclude // LIBRARY FILE ACCESS
   // program to calculate area of a circle
   // 015circle.cpp
   int main() { // FUNCTION HEADING */
   float radius, area; // VARIABLE DECLARATIONS */
   printf("Radius = ? "); // OUTPUT STATEMENT (PROMPT) */
   scanf("%f", &radius); // INPUT STATEMENT
   area = 3.14159 * radius * radius; // ASSIGNMENT STATEMENT
   printf("Area = %f", area); // OUTPUT STATEMENT
   return 0;
   }

เค้าให้ผมทำไรอะไร งงไปหมดละ

Get latest news from Blognone
By: PiKO
ContributorAndroid
on 18 June 2010 - 17:02 #184602

ให้เขียนโปรแกรมหาพื้นที่วงกลม
โดย Default ให้แสดงพื้นที่วงกลมที่รัศมี 1 ถึง 10 (คำตอบมี 10 ค่า)

กับอีกแบบหนึ่ง คือรับค่ารัศมีจากผู้ใช้ 1 ค่า แล้วคำนวนพื้นที่ (คำตอบมี 1 ค่า)

โดยลองแก้ไข จากโปรแกรมที่มีอยู่นั่นอ่ะครับ


:: DigiKin8 ::

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 18 June 2010 - 19:29 #184649

ยังงีเเปล่าครับ

#include <stdio.h>   /*LIBRARY FILE ACCESS*/
/* program to calculate area of a circle */
  // 015circle.cpp
int main() {                  /*FUNCTION HEADING */
  float radius, area;           /*VARIABLE DECLARATIONS */

  printf("Radius\t\t Area\n");
  for (float radius=1; radius<=10; radius++) {
    area = 3.14159 * radius * radius;
    printf("%6.1f\t\t%6.2f\n", radius, area);
  }

  printf("Enter Radius: ");        /*OUTPUT STATEMENT (PROMPT) */
  scanf("%f", &radius);          /*INPUT STATEMENT */
  area = 3.14159 * radius * radius;    /*ASSIGNMENT STATEMENT*/
  printf("Radius: %1.0f\n", radius);
  printf("Area of circle = %f", area);  /*OUTPUT STATEMENT */
  return 0;
}