Tags:

หลังจากที่ไลนัสได้ออกมาแสดงท่าที่ในการใช้ GPLv3 ก่อนหน้านี้ที่จะไม่ใช้ GPLv3 กับลินุกซ์แล้ว ก็มีรายงานถึงท่าทีและความเห็นของไลนัสต่อ GPLv3 มาในเมลหลายฉบับ ซึ่งโดยหลักๆ แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้เขารับ GPLv3 ไม่ได้ คงเป็นการต่อต้าน DRM ของ GPLv3 ที่ไม่ยอมรับ DRM เอาท่าเดียว

ไลนัสระบุว่าการใช้ DRM ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไป มีกรณีไม่น้อยที่การใช้ DRM สามารถอยู่คู่กับการเป็นโอเพนซอร์สได้ เช่น ฮาร์ดแวร์บางรุ่นที่ต้องการเคอร์เนลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ซึ่งมีผลต่อเรื่องของความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบ ซึ่งหากผู้ใช้ซอฟต์แวร็ต้องการใช้ซอฟต์แวร์ที่ตนดัดแปลงขึ้นมาเอง ก็เพียงเลือกผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ที่ไม่กำหนดรุ่นเคอร์เนลเท่านั้น

มีคนถามว่า เช่นนั้นแล้ว การที่มีฮาร์ดแวร์บางอย่างสามารถบังคับให้ผู้ใช้ ใช้เฉพาะซอฟต์แวร์ที่มาจากผู้ผลิตเท่านั้น เป็นเรื่องที่ไลนัสยอมรับได้หรือ?

ไลนัสตอบเรื่องนี้ไว้ว่า เขาสนใจเฉพาะเรื่องของซอฟต์แวร์เท่านั้น และในความเป็นจริงแล้ว โลกโอเพนซอร์สสร้างสรรค์ซอฟต์แวร์เป็นหลัก เขาคิดว่าไม่ใ่ช่เรื่องทีดีนัก ที่จะเข้าไปกดดันโลกฮาร์ดแวร์ให้ต้องเปิดไปกับซอฟต์แวร์ด้วย อย่างไรก็ตามเขาพยายามแสดงให้เห็นถึงข้อดีของการทำงานร่วมกัน และการเปิดกว้าง

จบข่าวด้วยประโยคเด็ด

I'm not arguing against the GPLv3.

I'm arguing that the GPLv3 is wrong for _me_, and it's not the license I ever chose.

ที่มา - NewsForge

Get latest news from Blognone