Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 25 May 2020 - 15:56 #1159841
Be1con's picture

นอกจากชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยๆ แล้วที่จริง F5 ยังสะสมซอฟต์แวร์ระดับองค์กรเข้าพอร์ตอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้บริการขยายออกไปกว่าการเป็นบริษัท Load Balancer อย่างเดิมมาก และเมื่อต้นปีที่ผ่านมา F5 ประเทศไทยก็ได้[คุณกิตติพงศ์ ทุมนัส]
(https://www.linkedin.com/in/kittipong-tummanus-0a870444/?originalSubdomain=th) เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศไทย (country manager) ในโอกาสนี้เราก็จะได้พูดคุยกับคุณกิตติพงศ์ถึงความท้าทายของการรับตำแหน่งในครั้งนี้

ลิงก์ไม่ขึ้นครับ


Coder | Designer | Thinker | Blogger

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 26 May 2020 - 13:32 #1160023 Reply to:1159841
panurat2000's picture

อาจจะรู้จักในฐานนะผู้ผลิต Load Balancer

ในฐานนะ => ในฐานะ

ทำให้ประสิทธิภาพบริการโดยรวมลดลลง

ลดลลง => ลดลง

F5 เองมีเครื่องมีเชื่อมแนวทางเหล่านี้ให้ครบทั้งหมด

มีเครื่องมีเชื่อม ?

จะทำให้เข้าต้องหาบุคตลากรความสามารถใหม่ๆ

จะทำให้เข้าต้องหา ?

บุคตลากร ?