Tags:
Node Thumbnail

Yubico เปิดตัวกุญแจ YubiKey Bio กุญแจล็อกอินขั้นตอนที่สองตามมาตรฐาน FIDO ที่ตรวจสอบลายนิ้วมือผู้ใช้ก่อนที่จะยอมล็อกอิน

กุญแจ FIDO ปกติแล้วต้องการให้ผู้ใช้กดปุ่มเพื่อยืนยันการลงทะเบียนกุญแจ หรือล็อกอิน หากผู้ใช้ทำกุญแจหาย ผู้ใช้ต้องรีบล็อกอินไปยังบริการต่างๆ เพื่อยกเลิกการลงทะเบียนกุญแจที่หายไป การใช้งานเดิมของ FIDO นั้นเป็นการใช้งานเพื่อล็อกอินขั้นตอนที่สองหลังจากผู้ใช้ใส่รหัสผ่านทำให้ความเสี่ยงไม่สูงนัก แต่หากเป็นบริการที่ล็อกอินแบบไร้รหัสผ่านเลย การที่กุญแจสูญหายก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้น การที่กุญแจตรวจสอบผู้ใช้อีกครั้งด้วยลายนิ้วมือช่วยให้ความเสี่ยงลดลง

ทาง Yubico ยังไม่เปิดเผยราคาและช่วงเวลาวางจำหน่าย

ที่มา - Yubico

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: sian
Windows PhoneAndroidWindows
on 7 November 2019 - 09:48 #1136525
sian's picture

กุญแจล็อกอินขั้นตอน > กุญแจล็อกอินสองขั้นตอน

By: puffyhero
ContributorWindows PhoneAndroidSymbian
on 7 November 2019 - 19:32 #1136618

ที่ต้องทำคือล็อกอินกุญแจล็อกอิน