Tags:
Forums: 
Adobe Flash เป็นโปรแกรมสร้างงาน Multimedia Design อีกโปรแกรมหนึ่ง ที่ปัจจุบันเว็บไซด์ต่างๆ จะขาดเสียไม่ได้ ดังจะเห็นได้จากงานต่างๆ ที่ทำจาก Flash ซึ่งเราพบเจอในเว็บ (หรือในโลก Online) ไม่ว่าจะเป็น Banner, Intro Web, Menu, Splash Animate, Game ฯลฯ  ดังนั้น การเรียนรู้และเข้าใจถึงงาน Flash Design ที่ใช้กันส่วนใหญ่บนเว็บในรูปแบบต่างๆ และการนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง จึงมีประโยชน์และน่าสนใจอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับงานในด้านนี้
หลักสูตรนี้จะสอนให้ผู้เข้าอบรม สามารถนำงาน Flash Design ในรูปแบบต่างๆ มาใช้กับเว็บไซต์ ให้ออกมาได้อย่างน่าสนใจ และสวยงามอย่างมืออาชีพ โดยเน้นถึงหลักการคิด มุมมอง และวิธีการ ที่จะออกแบบให้สวยงาม พร้อมทั้งเรียนรู้ประเภทงาน Flash Design และกระบวนการออกแบบ ที่จำเป็นในการใช้งานกับเว็บทั้งหมด ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กับงานด้านนี้มาโดยตรง ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเข้าเรียนได้ โดยจะมีการอธิบายจากตัวอย่างงานจริง ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการทั้งหมดในการทำงาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
- ผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน ก็สามารถเข้าเรียนได้
- พนักงาน Web Design, Flash Design ตามบริษัท ที่ต้องการเรียนรู้งานตั้งแต่ในระดับเริ่มต้น ถึงระดับกลาง
- นักออกแบบเว็บไซต์อิสระ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการทำงาน
- ผู้ประกอบการทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในงานของตน

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม :
- เรียนรู้การออกแบบและพัฒนางาน Flash Design for Web ได้
- ได้รับคำแนะนำ และความรู้ในเรื่องอาชีพ และตัวเนื้องาน ที่เกี่ยวกับงาน Flash Design จากประสบการณ์จริง
- สามารถต่อยอด สร้างงานของตนเองได้ และสามาถนำเสนอสู่โลกอินเทอร์เน็ตได้
- ผู้จบหลักสูตรจะสามารถ เข้าใจ และสร้างผลงาน Flash Design for Web ได้

ความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :
- สามารถใช้งาน Windows XP ได้
- สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
- ไม่จำเป็นต้องเคยเขียนโปรแกรมมาก่อน

โปรแกรมที่ใช้ในการอบรม :
- โปรแกรม Flash CS3

วันเวลาและสถานที่อบรม :
อบรมทุกวันเสาร์ ในวันที่ 14, 21, 28 มีนาคม 2552
เวลา 9.00 - 16.00 น.
ศูนย์ SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 สามย่าน

อัตราค่าอบรม :
5,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

วิทยากร :
คุณวสุ ธานี
- ปัจจุบันเป็น Designer Manager อยู่ 2Spot Communications Co., Ltd. ทำงานด้านออกแบบ Character และ Animation รวมไปถึงเป็น Project Designer ในงานต่างๆ ที่เข้ามา เช่น Game Design, Web, Ad, Display เป็นต้น
- นอกจากนี้ ยังทำงานเป็น Freelance (ทั้งประจำและเป็น Project ชั่วคราว ให้กับหลายๆ ที่) ทำงาน Design ประเภทต่างๆ เช่น Multimedia, Ad, Animation, Graphic, Game, Web Design เป็นต้น

ผลงานที่ผ่านมา :
- ID Animation : Channel[V]Thailand
- Ad/Floting Ad Online : Lcd Samsung, Olay, Fanta [Blue Berry]
ฯลฯ

ประสบการณ์ในการทำงาน :
- 2007-ปัจจุบัน : Animater / Character Design Manager : 2Spot Communications Co., Ltd.
- 2005-2006 : Web / Graphic / Character Designer : 2Spot Communications Co., Ltd.
- 2005-2008 : Flash / web / Ad Designer (Freelance ประจำ) : Flexmedia Co., Ltd.
- 2005 : Flash / web / Ad Designer : IMPAQ Co., Ltd. (ปัจจุบันเป็น Newmedia : MSN thailand)
- 2000-2004 : Senior Flash Animater / Designer : Binary Neighborhood Co.,Ltd. (Magcartoon.com)
- 2000 : Display (Staff Project) : Vibulkij Comics Publishing Co., Ltd. (งาน Comics Party ครั้ง แรก)
- 1999 : Animater (Head Key Animation) : Picture Box Bangkok Animation Studio Co.,Ltd.

หัวข้อสัมมนา :
วันแรก
เช้า :
เริ่มต้นกับความเข้าใจในงาน Flash Design ที่เกี่ยวข้องกับ Web
- รู้จัก Flash บนโลก Online (Web)
- ทำไมต้องใช้ Flash
- ความเหมาะสมของตัวงาน และข้อจำกัดของโปรแกรม Flash
- รู้จักภาพรวมประเภทงาน Flash ที่พบเห็นได้บ่อยๆ บน web (แยกใหญ่ๆ ได้ 5 ประเภทตามการทำงาน คือ Flash Web Design, Flash Ad Design, Flash Multimedia Design, Flash Animate Design และ Flash Game Design)
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมงาน Design แต่ละอย่าง แยกย่อยตามหัวข้อ
1. Flash Web Design
2. Flash Ad Design
3. Flash Multimedia Design
4. Flash Animate Design
5. Flash Game Design
- อธิบาย พร้อมดูตัวอย่างงานจริงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวมา
- รู้จักโปรแกรมเบื้องต้นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน นอกเหนือไปจาก Flash (ในที่นี้มี Dreamweaver, และ Photoshop)
- ทิศทางของงาน Flash Design for Web ในอนาคตอันใกล้
- สิ่งสำคัญที่ควรจะเรียนรู้ สำหรับการอบรมระยะสั้นนี้
- ปรับความเข้าใจของผู้เข้าอบรมให้มีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน

บ่าย :
เข้าใจถึงงาน Animation หัวใจหลักเบื้องต้นของงาน Flash Design
- ทำไมจุดเด่นที่เหมือนกัน ของงาน Flash Design ประเภทต่างๆ จึงคือการทำ Animation
- มารู้จักภาพรวมของงาน Animation บน Flash
- ลักษณะงาน Animation ที่ Flash สามารถทำได้
- ข้อจำกัดของงาน Animation ที่ทำบน Flash
- อธิบาย พร้อมดูตัวอย่างงาน Flash Animation จริงๆ ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กล่าวมา

เริ่มการใช้โปรแกรม Flash และความรู้เบื้องต้นที่จำเป็นต้องรู้
- ข้อดีและข้อด้อยเบื้องต้นของตัวโปรแกรม Flash
- รู้จักการทำงานเบื้องต้นของงาน Graphic ทั้ง2 รูปแบบ ทั้ง Bitmap และ Vector
- อธิบาย Tools การใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม Flash
- การกำหนด Size งาน และการปรับแต่ง Document ให้เหมาะสมกันในแต่ละงาน
- การสร้างภาพ Vector และการนำ Bitmap เข้ามาใช้งานใน Flash

วันที่สอง
เช้า :
การสร้าง Animation แบบ Motion Tweening (ภาคต้น)
- รู้จักกับ Symbol และ Library
- การสร้าง และการใช้ Symbol ต่างๆ ใน Flash (Movie Clip, Button, Graphic)
- ข้อแตกต่าง และการใช้งานของ Movie Clip, Button และ Graphic
- เรียนรู้หลักการทำงานของ Time line และหน้าต่างการทำงาน Animation ของ Flash
- เรียนรู้หลักการทำงานของระบบ Scene
- เรียนรู้การทำ Animation เบื้องต้น ด้วยการ Tweening
- เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงรูปทรงในงาน Animation ด้วยคำสั่ง Shape Tweening
- ข้อจำกัดและความแตกต่างของ Tweening และ Shape Tweening
- ข้อแตกต่าง และวิธีการทำ Motion Tweening ซ้อนอยู่ใน Movie Clip, Button หรือ Graphic
- ทดลองการทำ Animation เบื้องต้น โดยวิธีการ Shape Tweening และการ Tweening

บ่าย :
การสร้าง Animation แบบ Motion Tweening โดยใช้ Effect และ Tools ที่ใช้บ่อยๆ เข้าช่วย (ภาคจบ)
- การทำ Animation : Fade in – out
- การทำ Animation : หมุนหรือเคลื่อนที่ไปมา โดยการใช้ Rotate
- การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางที่กำหนด หรือ Motion Guide
- เพิ่มเทคนิคพิเศษในการสร้าง Animation โดยการซ้อนภาพด้วย Layer และ Layer Effect
- การทำ Animation ในลักษณะที่มองเห็นทีละส่วน หรือ Masking Layer
- เรียนรู้การใช้ Filter ควบคู่ไปกับการทำ Motion ใน Flash
- ศึกษาการทำ Animation จาก Banner และ Introduction บน Website ต่างๆ เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการ Timeline
- ทดลองสร้างงาน Animation เป็นเรื่องราวโดยอาศัยความรู้ในการทำ Animation ทุกรูปแบบ
- การนำงาน Flash Animation ที่ได้ไปประยุคใช้กับ Webในกรณีต่างๆ

วันที่สาม
เช้า :
การสร้าง Interactive Movie อีกหัวใจหลักในงาน Flash Design
(สำหรับใช้บน Web ด้วยคำสั่ง Basic Actionscript )
- จุดเด่นอีกอย่างของงาน Flash Design for Web คืองาน Interactive จริงหรือ
- Interactive Movie คืออะไร และจำเป็นแค่ไหน
- วิธีสร้างปุ่มให้กดบน Web หรือ Presentation และเทคนิคการออกแบบปุ่มในรูปแบบต่างๆ
- Actionscript คืออะไร และการใช้ Actionscript เบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไป
- ทดลองใช้คำสั่ง Actionscript เพื่อควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว เช่นการสั่งให้ Play, Start, Stop, Go to หรือ Pause ไว้
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Event ในการกดปุ่ม เช่น rollover, keypress, press เพื่อนำไปทำปุ่มให้กดบน Web ในรูปแบบต่างๆ
- ทดลองสร้าง Interactive Movie เพื่อสร้างงาน Web Page หรือ Presentation และการตรวจสอบผลงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
- สร้างการ Link เชื่อมแต่ละหน้า Web Page หรือ Presentation ด้วย Actionscript: gotoAndPlay, Frame Number และ Frame Label)
- สร้าง Web Interface ด้วย Flash ในรูปแบบต่างๆ
- ทดลองสร้างปุ่มที่มีเสียงต่างๆ เพื่อสร้างปุ่มที่ใช้บน Web อย่างสมบูรณ์แบบ
- ทดลองใส่เสียงให้กับงาน Presentation และ Flash Web Page
- ควบคุมเสียงด้วย Actionscript
- Actionscript: loadMovie เพื่อแยก Movie ออกเป็นส่วนๆ สำหรับงานที่มีขอบเขตใหญ่
- Actionscript: getURL เพื่อทำ Link จากปุ่มใน Flash
- Actionscript Pre-Loader แบบเปอร์เซ็นต์ขึ้น ระหว่าง User รอการโหลด Web ในการใช้งานFlash บนอินเทอร์เน็ต (Upload to Web Server)
- สร้าง Animation เพื่อรอการโหลดไฟล์ Flash บน Website ในรูปแบบต่างๆ

การ Save และการ Export งาน
- การ Export Image และการ Export Movie ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพื่อนำไปใช้ในงาน Web

บ่าย :
การนำเอาความรู้ในเรื่อง Flash Animation และ Flash Interactive มาใช้กับ Web
(อธิบายแยกเป็นข้อๆ เฉพาะที่เป็นรายละเอียดสำคัญๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถไปศึกษาต่อได้อย่างถูกต้อง)
- ทดลองผสมคำสั่งในงานด้วยเทคนิคที่เรียนมา เพื่อสร้างงานประกอบบน Website อย่างสมบูรณ์แบบ
- Intro Web [Splash Animation] [On Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน
- Banner Flash, Ad Animate, Floting Ad, Expand Banner Etc. [On Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน
- Menu Flash, Flash Multimedia [On Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน
- Game Flash [On Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน
- Flash Animation, Clip VDO Ad, Preview Movie [On Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน
- Web Flash Interactive [Full Web]
- ลักษณะงานที่พบเห็นได้ในเว็บ (ยกตัวอย่างให้ดู)
- วิธีการทำเบื้องต้น
- การนำไปใช้งานจริงบนเว็บ และเทคนิคที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
- การสร้างจุดเด่นให้ตัวงาน

สรุปข้อสงสัย และตอบคำถาม
- สรุปและเสนอแนะเทคนิคพิเศษจากประสบการณ์ของวิทยากร
- ตอบข้อสงสัยและข้อซักถาม

จัดโดย :
SE-ED Training Center
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 02-657-6003-4, http://seminar.se-ed.com/

Get latest news from Blognone