Tags:
Forums: 

ต้องการเพื่อนร่วมทีมที่มีความฝัน และแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจของเล่นและเด็กร่วมกัน มีเป้าหมายเดียวกันที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพฤติกรรมการบริโภคของเด็กและต้องการเห็นคุณภาพชีวิตเด็กดีขึ้น มีความตั้งใจและยินดีที่จะทำงานหนัก สามารถอดทนต่อความยากลำบากและแก้ปัญหาในการทำงานได้ สามารถให้เวลาในการทำงานได้โดยไม่ติดขัด มีความอยากรู้ อยากทำและมีความพร้อมที่ต้องการจะเรียนรู้งานที่ทำในธุรกิจนี้และสามารถทำงานให้สำเร็จลุล่วงได้ เป็นคนที่ทำงานอย่างสุดความสามารถและเต็มที่กับงาน และเข้าใจในความเป็นธุรกิจstartup มีทัศนคติที่ดี เปิดใจ ชอบเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ เป็นคนขยัน ตั้งใจทำงาน อดทน และรักในสิ่งที่ทำ ลุยงาน มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ คิดและลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง ( ชาย-หญิง อายุ 24-32 ปี )
คุณสมบัติ
1.Marketing นักการตลาด ต้องการคนที่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดของเล่น แม่และเด็ก สามารถช่วยจัดการวางแผนการทำการตลาดและลงมือทำด้วยความตั้งใจ
2.UX Designer/Graphic Designer/Creative กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ ชอบทำงานเกี่ยวกับศิลปะ มีมุมมองในการทำงานศิลปะที่แปลกใหม่ น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ สามารถทำงานกราฟฟิค ตัดต่อวิดีโอ ถ่ายรูป หรือประยุกต์การนำเสนอให้เข้ากับการทำงานได้
3.คนที่สนใจและต้องการมีประสบการณ์ทำธุรกิจของเล่นร่วมกัน ชอบการทดลองสิ่งใหม่ๆ ชอบการทำงานที่เกี่ยวกับของเล่น และเด็ก และมีมุมมองในการนำเสนอที่แปลกใหม่ มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานและปรับปรุง และพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ 1.ได้ออกแบบและทำงานที่ตัวเองรัก
2.ได้รับประสบการณ์ทำธุรกิจของเล่นและเด็กร่วมกัน
3.ได้เป็นหุ้นส่วนธุรกิจ (Co-Founder)
หน้าที่
1.ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงได้และเต็มที่กับงาน
2.ให้คำแนะนำ และพร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ไปด้วยกัน
3.พลิกแพลงวิธีคิดและวิธีการทำงาน เรียนรู้วิธีคิดและวิธีการใหม่ๆในการทำงาน และนำประยุกต์ให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี
4.พร้อมที่จะทำงานได้ทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ สามารถออกไปทำงานนอกสถานที่ได้ (สามารถตกลงกันได้)
รบกวนinbox หรือส่งประวัติส่วนตัวและผลงานมาที่ Line ID : bewjura , อีเมล์ beecosbj@hotmail.com , ด่วน!!

Get latest news from Blognone