Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Sony ประกาศเป้าหมายว่าในอนาคตทุกโรงงานและอาคารสำนักงานทุกแห่งในทุกธุรกิจของ Sony จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเท่านั้น โดยวางแผนว่าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2040

ปัจจุบันนี้ Sony มีอาคารสถานที่ 111 แห่งกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งในปี 2017 ที่ผ่านมานั้นมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เป็นต้นว่า พลังงานน้ำ, แสงอาทิตย์, ความร้อนใต้พิภพ รวมทั้งพลังงานลม โดยมีสัดส่วนเพียงแค่ 5% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม Sony ได้วางแผนว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการใช้ไฟ โดยตั้งเป้าหมายขั้นต้นไว้ก่อนว่าจะต้องผลักดันให้ใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนนี้ให้ได้ 30% ภายในปี 2030 ก่อนจะเดินหน้าให้สมบูรณ์ 100% ในอีก 10 ปีให้หลัง

ในปัจจุบันนี้มีบริษัทหลายแห่งที่ใส่ใจเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น โดยบริษัทในกลุ่มนี้ซึ่งเรียกว่า "RE100" นั้นประกอบไปด้วยบริษัทมากกว่า 140 ราย ซึ่งรวมถึง Google, Microsoft และ Facebook ด้วย โดยบริษัทเหล่านี้ต่างก็ให้คำมั่นว่าจะหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 100% และเริ่มลงทุนกับระบบพลังงานไฟฟ้าของตนเองเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้แล้ว

ที่มา - Engadget

No Descriptionภาพจาก Wikimedia

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 13 September 2018 - 14:00 #1070591
panurat2000's picture

ความร้อนใต้ภิภพ รวมทั้งพลังงานลม

ภิภพ => พิภพ

ได้วางแผนว่าจะเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบการใช้ไฟ

การใช้ไฟ => การใช้ไฟฟ้า

เพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายที่ว่างไว้แล้ว

ที่ว่างไว้ => ที่วางไว้