Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันในการบริหารสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ระบบการบริหารและจัดการเบื้องหลังที่ดีจึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับกับอัตราการใช้งาน รวมถึงการขยายตัวของโรงพยาบาลในระยะยาว ตัวอย่างเช่น งานเวชระเบียนผู้ป่วยที่ในปัจจุบัน หลายโรงพยาบาลปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EMR: Electronic Medical Record) เพื่อความสะดวกและความยืดหยุ่นในการใช้งาน

บริษัทด้านเทคโนโลยีอย่าง RICOH จึงมีโซลูชั่นสำหรับสถานพยาบาลเหล่านี้ เพื่อจัดการกับความซับซ้อนดังกล่าว ตอบโจทย์ทั้งในแง่ความคล่องตัวในการใช้งาน และความยืดหยุ่นในการขยายขีดความสามารถของสถานประกอบการในมิติต่างๆ

RICOH มีโซลูชั่นสำหรับสถานพยาบาล 2 อย่าง ดังต่อไปนี้

SKYFROG for Healthcare

ระบบงาน SKYFROG เป็นระบบริหารการขนส่ง (Transportation Management System) ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ตอบโจทย์งานด้านการขนส่งและเคลื่อนที่ของผู้ป่วยสำหรับสถานพยาบาล และโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่

คุณสมบัติที่สำคัญของระบบ คือการสามารถช่วยวางแผนการเดินทางได้, มีระบบติดตามและช่วยนำทางบนโทรศัพท์มือถือ, ระบบยืนยันการส่งมอบพร้อมหลักฐาน (เช่น ลายเซ็น รวมถึงแจ้งเตือนผ่านอีเมล), ติดตามภาพรวมได้จาก dashboard กลางของระบบ, ระบบวางแผนและจัดเส้นทางรถให้อัตโนมัติ, รองรับการชำระเงินที่ปลายทางผ่านบัตรเครดิตรวมถึง QR Payment

สำคัญที่สุดคือการเชื่อมต่อเข้ากับตู้บริการตนเอง (kiosk) เปิดโอกาสให้คนไข้สามารถเรียกใช้บริการจองรถขนส่งจากโรงพยาบาลได้โดยตรง และสามารถส่งคำสั่งดังกล่าวไปหาผู้ขับรถได้ทันที

ในปัจจุบัน มีสถานประกอบการกว่า 60 แห่ง นำเอาระบบ SKYFROG ไปใช้กับระบบรับและส่งผู้ป่วย รวมถึงญาติผู้ป่วยระหว่างโรงแรมกับโรงพยาบาลที่เป็นชาวต่างชาติ และบริษัทยังเริ่มศึกษาในการประยุกต์เอาระบบดังกล่าว ไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น การศึกษา (ติดตามรถโรงเรียน) เพื่อสร้างความมั่นใจในมิติของความปลอดภัยสำหรับผู้ปกครองในสถานศึกษาด้วย

Docuware EMC Solution

ระบบงาน Docuware EMC Solution เป็นระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Enterprise Content Management - ECM) ในสถานพยาบาล โดยเฉพาะงานในฝ่ายเวชระเบียน ที่มีปริมาณมาก ต้องมีการจัดการกับข้อมูลอย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัยสูง

No Description

ตัวระบบทำงานอยู่บนเว็บ (web application) รองรับการใช้งานบนทุกอุปกรณ์ ไม่ต้องใช้หรืออ้างอิงอยู่กับตัวแอพ ทำให้แพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ จากที่ไหนก็ได้และตอนไหนก็ได้ (Anytime, Anywhere, Any Devices) ไม่ต้องปวดหัวรอกับอัพเดตต่างๆ (อัพเดตจากระบบกลางได้ทันที)

No Description

นอกจากนั้นแล้ว ระบบยังรองรับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล, จัดเก็บเอกสารได้หลายรูปแบบ (เช่น จากกระดาษ, อีเมล หรือข้อมูลจากระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล), มีระบบช่วยนำเข้าข้อมูลและทำดัชนีเอกสารโดยอัตโนมัติ เช่น OCR, ระบบอ่าน barcode และ QR Code เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการกรอกเอกสารด้วยมือทั้งหมด, สามารถจัดการกับ workflow สำหรับเอกสารที่ต้องอนุมัติตามลำดับขั้น

และสำคัญที่สุดคือ Docuware สามารถใช้งานร่วมกับระบบบริหารสารสนเทศในโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ที่มีอยู่แล้วได้เลย

ตัวระบบงานทั้ง SKYFROG และ Docuware สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบอยู่ที่สถานประกอบการ (on premise) หรือแบบคลาวด์ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน และสามารถรองรับทั้งความต้องการในปัจจุบัน และการเติบโตของสถานพยาบาลในอนาคต

โซลูชั่นต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการบริหารในสถานพยาบาลเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี และ RICOH ในฐานะผู้ที่พัฒนาโซลูชั่น สามารถเข้ามาช่วยจัดการในส่วนนี้ เพื่อเสริมประสิทธิภาพและสมรรถนะขององค์กรได้ในระยะยาว

Get latest news from Blognone