Tags:

คุณสมบัติ:
• เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ 0-2 ปีด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ
• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ PHP, Swif, Object C และ Java

หน้าที่รับผิดชอบ:
• ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน IOS ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย
• ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา
ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
• ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ

สวัสดิการ:
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิตกลุ่ม
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบพนักงาน
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร, ค่าสมรส, ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
• โบนัสประจำปี
• ฟิตเนส นวดผ่อนคลาย โยคะ เป็นต้น

ส่งใบสมัครทาง : Recruitment@mono.co.th
Facebook : http://www.facebook.com/recruitmentmonogroup
ติดต่อสอบถามได้ที่ : คุณศิรินาถ สรรพาณิชย์ (แอร์)
โทร: 02-502-0774

Get latest news from Blognone