Tags:
Forums: 

No Description

Pi R Square เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื่อให้ ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ เราให้บริการลูกค้าองค์กรมากว่า 7 ปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศ

Pi R Square กำลังค้นหาเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันคิด ลงมือ และพัฒนาโปรเจ็คต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในสังคมนี้ เราเชื่อว่าการร่วมคิด และทำจากทีมของเรา แบบทีมเวิร์ค สร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับทุกธุรกิจที่ทำงานร่วมกับเรา และการสร้างประสบการณ์ และความสามารถให้แก่กันที่สูงขึ้นภายในทีมเช่นกัน

No Description

Project Manager - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• ทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงานโครงการและการผลิต วางแผนงบประมาณ ควบคุมต้นทุนการผลิต และจัดสรรการใช้ทรัพยากร (Resource) ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

• กำกับดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจะมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของลูกค้า และสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนด

• เมื่อรับทราบ Requirement จากลูกค้า ทำการวิเคราะห์และประเมิน Requirement เพื่อพิจารณาหา Solution สำหรับ Requirement นั้น ร่วมกับทีม Programming

• ประเมินและวางแผนงานในการดำเนินโครงการ โดยกำหนดระยะเวลา (timeline) แผนงานย่อยและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

• นำเสนอแผนงานให้ Project Office Director พิจารณาเห็นชอบก่อนนำมาใช้จริง

• ติดตามงานระหว่างวัน และรับทราบสถานการณ์การปฏิบัติงาน และติดตามว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน โดยที่หากมีปัญหาเกิดขึ้น จะประสานงานเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที

• พิจารณาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการผลิต เพื่อให้เป็นไปได้ตามต้นทุน และระยะเวลาที่กำหนดและสอดคล้องกับ Customer Requirement และ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualification

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ด้านนิเทศศาสตร์, วิทย์-คอมพิวเตอร์, มัลติมีเดีย, ศิลปศาสตร์

• มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการบริหารโครงการด้าน IT หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี

• มีทักษะด้านภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี ทั้งด้านการอ่าน เขียน ฟัง พูด

• มีบุคลิกดี มีความเป็นผู้นำ น่าเชื่อถือ

• สามารถใช้ Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint ได้ดี

• สามารถใช้ Google Doc, Email ได้ดี

• มีความรู้ ความสนใจ ในเรื่องสื่อดิจิตอล, Online/Mobile Application และ Website

==============================

Server Side Programmer ด่วนมาก**

Responsibilities

• พัฒนา Web App โดยใช้ PHP และ/หรือ NodeJS ตามโปรเจ็คที่ได้เข้าร่วมทีม

• ออกแบบ DB Diagram และ Schema ให้สอดคล้องกับโปรเจ็ค และข้อมูลของลูกค้า

• ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์ ทั้งส่วน Server Side และ Frontend และ Mobile App

Qualification

• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปและความถนัดในการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย PHP

• มีประสบการณ์ใช้ MySQL และ MongoDB

• สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการสนับสนุนให้การใช้เว็บแอปได้เกิดประสิทธิภาพ

• มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี

• พร้อมเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้

• ชอบทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

==============================

Senior Graphic & UI Designer - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• ออกแบบเว็บไซต์ หรือ แอปปลิเคชั่น ในแต่ละโปรเจ็คที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมพัฒนา

• รับผิดชอบงานออกแบบ Graphic และ UI ให้กับงานที่ได้รับมอบหมาย

• ออกแบบการใช้งานเพื่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ ในแต่ละโปรเจ็ค

• ร่วมคิด และพัฒนาระบบร่วมกับทีมพัฒนา และการตลาด

• สามารถ Supervise และสอนให้กับ Junior Graphic Designer ได้

==============================

Qualification

• มีประสบการณ์การออกแบบสื่อดิจิตอล และ แอปปลิเคชั่นอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

• มีพื้นฐานความเข้าใจการออกแบบ องค์ประกอบภาพ สี สัดส่วนเป็นอย่างดี

• สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator ได้อย่างชำนาญ

• เข้าใจการทำงานของผู้ใช้ และคำนึงถึงวิธีคิดของผู้อื่น คิดเผื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปปลิเคชั่นได้

• มีความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับเหตุผลและ ชอบที่จะคิดแก้ปัญหา

• ทำงานเป็นทีม สื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• หากมีประสบการณ์ใช้ Sketch ได้จะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

==============================

Software Quality Assurance Engineer (QA Tester)- 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• ตรวจสอบการทำงานของ Web, App รวมถึงเอกสารที่เดี่ยวข้อง

• รับผิดชอบในการนำทีมพัฒนาแอปปลิเคชั่น เพื่อทดสอบงานแต่ละโปรเจ็คในแต่ละ Sprint

• เข้าร่วมมีตติ้งเพื่อรีวิวงานแต่ละ Sprint และกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ

• สามารถสื่อสารกับทีมพัฒนา และทีมบริหารโปรเจ็ค เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดเป็นโปรเจ็คที่สร้าง User Experience ที่ดีแก่ผู้ใช้ ในการส่งมอบงานได้

• สามารถใช้เครื่องมือ และทำเอกสารเพื่อระบุถึงบัก หรือการปรับปรุง และสามารถเขียนการ Reproduct ปัญหาได้อย่างชัดเจน

• เข้าใจการทำ Regression Test และ บริหารจัดการการแก้ไข และเวลาให้สอดคล้องกัน

Qualification

• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

• มีความเข้าใจ และสามารถระบุถึงการออกแบบแอปที่มี User Experience ที่ดีได้

• มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี

• ใช้ตรรกะและเข้าใจการวางแผนของการพัฒนาซอฟท์แวร์ได้

• สามารถบริหารเวลาในการทำงาน และการพัฒนาร่วมกับทีมได้อย่างตรงเป้าหมาย

• สามารถสื่อสารกับทีมได้เป็นอย่งดี

• ชอบในการพัฒนาตนเอง

• รักในการทำงานเป็นทีม

• เขียน Code ได้บ้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

==============================

Frontend Programmer (Html code)- 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• รับงานดีไซน์จากไฟล์ PSD หรือ Sketch และทำให้เป็น HTML, CSS ได้

• หากมีประสบการณ์ในการใช้ NodeJS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ให้ feedback กับทีมออกแบบ เพื่อทำให้ประสิทธิภาพการทำ HTML ดีขึ้น

• ร่วม Brainstorm กับทีมออกแบบในการออกแบบเว็บไซต์ หรือ โมบายแอปปลิเคชั่น

• ทำงานเป็นทีม สื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Qualification

• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

• มีประสบการณ์ทำงานเว็บไซต์ และ backoffice ของเว็บไซต์แบบ CMS 1 ปีขึ้นไป

• มีความเข้าใจ และสามารถระบุถึงการออกแบบแอปที่มี User Experience ที่ดีได้

• มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี

• ชอบทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

• สามารถเขียน PHP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

==============================

No Description

บรรยาการทำงาน

• บริษัทตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พระราม 9

• บรรยากาศทำงานสนุกสนาน เป็นกันเอง

• เน้นความสร้างสรรค์ และรับผิดชอบมากกว่างานถึก

• เงินเดือนแข่งขันกับบริษัททั่วไป มีโบนัส และ Profit Sharing ตามความสามารถ และผลงานของบริษัท

• ร่วมทีมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเป็นระบบ เน้นสร้างศักยภาพ และพัฒนาความสามารถของตัวบุคลากรทุกๆ คนในทีมไปด้วยกัน

==============================

ส่ง Resume มาพร้อมอีเมล์แนะนำตัวเท่าที่อยากให้เรารู้จักคุณ ไม่ต้องเขียนอะไรเป็นทางการ
เขียนชิลๆ แบบไม่ต้องเกร็ง ถ้ามีคุณสมบัติพร้อม เราจะมานั่งคุยกันเพิ่มเติมในเร็ววัน

สนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ คุณปุณณวิทย์ มหัทวงศ์สกุล (คุณต้น)
ได้ที่เบอร์โทรฯ 02-643-0040
สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ส่ง Resume มาที่ E-Mail : careers@pirsquare.net
ถึงก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

Get latest news from Blognone