Tags:
Forums: 

No Description

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

            เราคือที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการสร้างนวัตกรรมทาง digital ซึ่งให้บริการตั้งแต่สร้าง idea, วางกลยุทธ์และออกแบบโมเดลทางธุรกิจ, วางแผนโครงการ, พัฒนา Prototype จนไปถึงพัฒนาและปรับปรุงออกมาเป็น Product จริง ทีมของเรามาจากหลากหลายสาขาวิชา ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อความคิดและความต่างของแต่ละคน ยอมรับในความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่คนในทีม และปฏิบัติต่อกันอย่างคนในครอบครัว

             ออฟฟิศเราตั้งอยู่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ห่างจาก BTS สถานีช่องนนทรีเพียง 150 เมตรเท่านั้น หรือ
คลิก ที่นี่ เพื่อไปดูบรรยากาศออฟฟิศก่อนได้ :)

No Description

No Description

            ตอนนี้ทีมเราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับ หากใครสนใจมาร่วมทำงานมันส์ๆ และ ท้าทายความคิดกัน สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยครับ

1) Web Application (Frontend) Engineer

คุณสมบัติ

• มีความรู้, ความเข้าใจ และชอบใช้งาน Application ที่มี UX/UI ที่ดี และสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ว่าควรจะปรับปรุงและแก้ไขให้ Application มี UX ที่ขึ้นอย่างไรได้บ้าง

• มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript MVC frameworks เช่น AngularJS, Backbone.js, Ember.js โดยเฉพาะการพัฒนา Single Page Application

• มีความคุ้นเคยและความรู้เกี่ยวกับ REST API และการเขียนพื่อเชื่อมต่อ REST API จากระบบอื่นๆ

• มีความเชี่ยวชาญใน HTML5 และ CSS3

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ code versioning เช่น Git / Mercurial / SVN

• มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ API โดยสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของระบบทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมฝั่ง Server-side

• สามารถทำงานภายใต้กระกบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile/Scrum ได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์และออกแบบ UI ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเชิงเทคนิคได้ โดยทำงานกับทาง Designer เพื่อให้ได้ User Experience ที่ดีที่สุดได้

• วิเคราะห์และออกแบบ REST API ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Application ต่างๆ

• พัฒนา responsive web applications และ mobile applications

• ประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีม designer และ ผู้ใช้งาน

• ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนา ฝ่ายออกแบบและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง QA เพื่อจัดทำ integration tests

• จัดทำ unit tests สำหรับส่วน function ที่ตนเองพัฒนา

No Description

2. Software Engineer (Backend Technology) [i.e. Java, PHP]

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software

• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       • พัฒนา Web service development โดยใช้ J2EE framework รวมไปถึง Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaMail, Web Services, HTML, XML, UML และอื่นๆ
       • สามารถใช้ฐานข้อมูลในระดับ enterprise ได้ เช่น Oracle หรือ MSSQL
       • Eclipse, Netbeans หรือ Jetbrain IDE
       • git version control system

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST/SOAP web services design and implementation เป็นอย่างดี

• มีความเชี่ยวชาญในการ deploying and troubleshooting application ใน Linux OS environment

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS

• หากมีประสบการณ์ด้านการ configure และ deploy JBoss จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วย Spring MVC framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วยภาษาต่างๆอย่างน้อย 2 ภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น PHP, Python, C/C++, Ruby หรือ Node.JS เป็นต้น

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ให้การช่วยเหลือ business and system analyst ในการออกแบบและพัฒนา technical requirements.

• พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้

• Build และ deploy code ให้กับ environment ที่หลากหลาย เช่น Development, SIT หรือ UAT

• ให้การสนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของ application ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่

No Description

3. Business Analyst

คุณสมบัติ

• มีประสบการณ์ 1-3 ปี

• สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

• มีความเป็นผู้นำและมีทักษะด้านการวิเคราะห์ระบบและการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี

• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ประสานงานร่วมกับทีมพัฒนาระบบในทุกด้านเพื่อสนับสนุนงานระบบ

• ประสานงานด้านการพัฒนาและการ deployment ร่วมกับทีม

• ตรวจสอบผลลัพธ์หรือผลการดำเนินงานที่ถูกพัฒนามาจากฝ่ายพัฒนาระบบก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นไปตาม requirement ที่ได้รับมอบมา

• พัฒนาระเบียบวิธีการที่ใช้ในการปฎิบัติงาน ประเมินความเสี่ยงในการปฎิบัติงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางในการปฎิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

• พัฒนา system specification รวมไปถึง test plans เพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละ product

• ติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงานอื่นเพื่อประสานงานให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่น

No Description

4. Java Developer (Senior/Junior)

• มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software

• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       • Spring, Hibernate, Struts2, Maven, SQL, XML, Tag Libraries JSPs, JavaScript และ JQuery

• มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบขนาดใหญ่ด้วย multi-platform Java Core เช่น
       • Core JAVA
       • Framework เช่น Spring MVC & Spring Boot
       • OOP Concepts
       • JAVA EE Concept
       • JDBC & Databases (MySQL, Oracle….SQL queries)
       • Application Server เช่น JBoss, Web Logic, Websphere and Tomcat
       • มีประสบการณ์ด้านการ Automate Test and Continuous Integration จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       • มีประสบการณ์ด้านการ E-Commerce Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• พัฒนาระบบที่เชื่อมต่อกับระบบdatabase ที่ซับซ้อน และ communication protocols

• พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้

• ออกแบบและพัฒนา SOA based web application โดยใช้ RESTful Service

• ควบคุมกำกับการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ รายงาน issue และตรวจสอบเพื่อรายงานต่อผู้ควบคุมงาน

5. Mobile Developer (Android Developer และ iOS Developer)

• มีความเข้าใจและมี Passion ในการออกแบบและพัฒนา Application ทีมี UX/UI ดีมากๆ

• รักในการพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองพอๆ กับ การพัฒนา Application

• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

• มีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดี เกี่ยวกับ Java (สำหรับ Android Developer) หรือ Objective-C (สำหรับ iOS Developer) โดยเฉพาะบนแพล็ตฟอร์มมือถือ และมีความคุ้นเคยการใช้งาน Android SDK หรือ/และ Cocoa Framework

หากสนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com

Bluebik Group Co.,Ltd.

51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd.,
Silom, Bang Rak, Bangkok.
Website: www.bluebik.com

Get latest news from Blognone
By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 January 2016 - 11:23 #875482

ยังเปิดรับสมัครทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่นะคะ

หากใครสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com เลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 January 2016 - 16:25 #876233

ส่ง resume มาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 27 January 2016 - 16:43 #878941

หากใครสนใจยังสามารถส่งใบสมัครโดยตรงมาได้ที่ jobs@bluebik.com ได้เลยนะคะ

By: kilmuz
iPhoneWindows PhoneUbuntuWindows
on 8 March 2016 - 14:56 #891364

ยังเปิดรับอยู่รึเปล่าครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:04 #893790 Reply to:891364

ยังเปิดรับอยู่นะคะ สามารถส่ง resume มาได้ทางอีเมลเลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:05 #893791

หากสนใจสามารถส่ง resume มาสมัครตำแหน่งเหล่านี้ได้ทางอีเมล jobs@bluebik.com เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 July 2016 - 12:19 #926999

ยังเปิดรับทั้ง 5 ตำแหน่งอยู่นะคะ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume มาได้เลยที่ jobs@bluebik.com นะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 July 2016 - 12:22 #927268

ผู้ที่สนใจ ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 22 July 2016 - 16:05 #927590

ยังเปิดรับทุกตำแหน่งอยู่นะคะ สามารถส่งใบสมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่ะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 24 July 2016 - 19:34 #927900

ส่งมาทาง jobs@bluebik.com ได้เลยค่าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 25 July 2016 - 18:09 #928028

ผู้ที่สนใจส่งมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com แล้วอย่าลืมเขียนแจ้งตำแหน่งที่ต้องการสมัครด้วยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 29 July 2016 - 15:08 #928201

ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :))

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 3 August 2016 - 17:59 #930200

ส่งกันมาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ค่าา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 8 August 2016 - 18:09 #931244

สมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่าาา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 9 August 2016 - 17:09 #931496

ส่งมาได้เลยนะค้าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 11 August 2016 - 16:44 #932118

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 August 2016 - 12:06 #933619

:)

By: bugger on 23 August 2016 - 10:04 #934613

SA ยังรับสมัครอยู่มั้ยครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 23 August 2016 - 10:34 #934623 Reply to:934613

ยังรับอยู่ค่า ส่งมาได้เลยค่ะที่ jobs@bluebik.com

By: bugger on 25 August 2016 - 14:50 #935274 Reply to:934623

ส่ง CV แล้วนะครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 5 September 2016 - 15:38 #937618

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 12 September 2016 - 10:09 #939380

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 September 2016 - 16:16 #941648

:0

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 10 October 2016 - 17:12 #945849

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 14 November 2016 - 11:48 #953651

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 December 2016 - 10:15 #958849

:)

By: tomledrick on 10 February 2017 - 12:51 #969338

Assurer un visage doux avec une tonalité riche et profond, l'élégant morceau est également fonctionnel avec compartiments multiples de chaque côté, tandis que sa signature marque amovible patch évident sur la manche gauche et garnitures de seam cuir tonale, finit la conception du vêtement.Prix & LA VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE ARV : Il y aura un gagnant pour chaque concours, et la valeur au détail approximative ARV de chaque prix est le même que le prix d'achat mentionnés sur le site Web et ou App. Cette année dans était sauvage pour dire le moins. Au fil des ans, le FTC a augmenté au-delà de sa boutique original et a évolué en une marque connue pour son authentique, Grassroots Innovation dans l'industrie de l'habillement, le dessin, la vidéo, l'art et Adidas New NMD Pas Cher la musique. Le Adidas Top Star faible est un visage familier autour de ces pièces qui n'a pas été vue dans un moment, cette nouvelle paire de la marine est juste à temps. Après avoir porté le noir et argent quelques fois, ils regardent et se sentent comme toute rétro sneaker du 90s devrait, mais pour ceux qui veulent une réplique 1:1 de l'OG, regardez la vidéo pour voir ce que nous voulons dire.Nouvel équilibre Barber Shop Pack.

En outre, il y a des accents jaune sur le timon et le panneau arrière. L fabriqué en Suisse montre des caractéristiques d'un noir inoxydable-acier âgés, antireflet et cristal de saphir est résistant à l'eau à une profondeur de 100 mètres. utilisant l'infrarouge trouvés sur le lambris, les années 90 superstar adidas homme ont également été accentués avec touches de vert foncé, noir, et des dents pour une allure parfaite. Nous avons ici quelques images de plus pour ceux qui étaient sur la clôture à propos de l'original les débuts de la colorway.tombant sur Mardi, Novembre 26th, vous serez en mesure d'écope ces beautés à vos magasins de Adidas locale, ainsi que d'autres certains détaillants. Disponible dès maintenant en ligne au. Chaque design est une édition limitée de 500 unités et seront vendus exclusivement par l'intermédiaire de adidas superstar 80s metal et dans les magasins en ligne d'Karmaloop commençant le jour de Noël, le 25 décembre, pour 175 $.

http://www.soldesoriginals2017.com/adidas-gazelle

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 14 June 2017 - 18:16 #992939

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 June 2017 - 14:04 #993193

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 June 2017 - 11:06 #994380

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 30 June 2017 - 10:32 #995932

:)))

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 3 July 2017 - 17:54 #996280

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 6 July 2017 - 15:55 #996928

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 14 July 2017 - 14:09 #997839

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 17 July 2017 - 14:35 #998247

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 July 2017 - 17:16 #998549

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 July 2017 - 17:20 #999003

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 31 July 2017 - 10:46 #1000431

:)

By: zaferious
iPhoneWindows PhoneAndroidSymbian
on 17 September 2017 - 00:11 #1008098
zaferious's picture

ยังเปิดรับอยู่มั้ยคะ เป็นนักศึกษาจบใหม่

By: TK on 6 October 2017 - 03:51 #1011812 Reply to:1008098

รับครับ

By: xanthics on 10 October 2017 - 14:23 #1012645

ยังรับ java dev อยู่มั้ยครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 10 October 2017 - 15:58 #1012661 Reply to:1012645

รับอยู่ค่ะ ส่ง CV มาได้ที่ jobs@bluebik.com เลยค่ะ

By: z_huh on 16 October 2017 - 21:48 #1013708

เงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่คะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 17 October 2017 - 15:35 #1013831 Reply to:1013708

ขึ้นอยู่กับทักษะและประสบการณ์นะคะ หากสนใจลองส่ง CV มาก่อนได้นะคะ

By: maeoizzz on 30 October 2017 - 15:28 #1015917

รับตำแหน่ง Graphic Designer มั้ยคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 1 November 2017 - 16:14 #1016416 Reply to:1015917

ตอนนี้ยังไม่มีประกาศรับเพิ่มเติมนะคะ ขอบคุณค่ะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 March 2018 - 17:23 #1039593

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 17 April 2018 - 16:00 #1044683

:)

By: choronicle on 18 April 2018 - 18:31 #1045094

รับเด็กจบใหม่ไหมครับ? ตำแหน่ง Front-end developers ครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 24 April 2018 - 14:50 #1046245 Reply to:1045094

ยินดีค่ะ ส่ง cv มาได้ที่ jobs@bluebik.com เลยค่ะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 August 2018 - 11:51 #1066604

:)

By: nutthapoom on 28 August 2018 - 23:15 #1067879

ยังรับสมัคร mobile (ios) หรืออยู่หรือเปล่าครับ