Tags:
Forums: 

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

            บริษัท Bluebik Group จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการสร้างนวัตกรรมทาง digital ซึ่งให้บริการตั้งแต่สร้าง idea, วางกลยุทธ์และออกแบบโมเดลทางธุรกิจ, วางแผนโครงการ, พัฒนา Prototype จนไปถึงพัฒนาและปรับปรุงออกมาเป็น Product จริง ด้วยบุคลากรในทีมที่ปรึกษาที่มีประสบกาณ์ในการดำเนินงานให้แก่บริษัทชั้นนำของไทยมากมายในหลากหลายธุรกิจ พร้อมด้วยทีมที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจต่อการดำเนินงานและเชื่อมั่นในผลงานจากทีมของเรา นอกจากนี้ทีมเรายังกำลังพัฒนา product ของตัวเองอยู่ด้วยนะครับ
จากหลากหลายทางสาขาวิชาของคนในทีม ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อความคิดและความต่างของแต่ละคน ยอมรับในความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่คนในทีม และปฏิบัติต่อกันอย่างคนในครอบครัว

            ตอนนี้ทีมเราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับ หากใครสนใจมาร่วมทำงานมันส์ๆ และ ท้าทายความคิดกัน สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยครับ

1) Web Application (Frontend) Engineer

คุณสมบัติ

• มีความรู้, ความเข้าใจ และชอบใช้งาน Application ที่มี UX/UI ที่ดี และสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ว่าควรจะปรับปรุงและแก้ไขให้ Application มี UX ที่ขึ้นอย่างไรได้บ้าง

• มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript MVC frameworks เช่น AngularJS, Backbone.js, Ember.js โดยเฉพาะการพัฒนา Single Page Application

• มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน JavaScript รวมทั้งความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง JavaScript Application ขนาดใหญ่

• มีความคุ้นเคยและความรู้เกี่ยวกับ REST API และการเขียนพื่อเชื่อมต่อ REST API จากระบบอื่นๆ

• มีความเชี่ยวชาญใน HTML5 และ CSS3

• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรูปภาพ เช่น Photoshop

• มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับแต่ง web application ให้สามารถใช้งานข้าม browser ได้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ code versioning เช่น Git / Mercurial / SVN

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของ SEO

• มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ API โดยสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของระบบทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมฝั่ง Server-side

• สามารถทำงานภายใต้กระกบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile/Scrum ได้

• สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิคได้

• มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์และออกแบบ UI ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเชิงเทคนิคได้ โดยทำงานกับทาง Designer เพื่อให้ได้ User Experience ที่ดีที่สุดได้

• วิเคราะห์และออกแบบ REST API ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Application ต่างๆ

• พัฒนา responsive web applications และ mobile applications

• ประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีม designer และ ผู้ใช้งาน

• ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนา ฝ่ายออกแบบและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง QA เพื่อจัดทำ integration tests

• จัดทำ unit tests สำหรับส่วน function ที่ตนเองพัฒนา

• ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการใช้งานระหว่าง browser และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานข้าม browser

2. Software Engineer (Backend Technology) [i.e. Java, PHP]

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software

• สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       • พัฒนา Web service development โดยใช้ J2EE framework รวมไปถึง Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaMail, Web Services, HTML, XML, UML และอื่นๆ
       • สามารถใช้ฐานข้อมูลในระดับ enterprise ได้ เช่น Oracle หรือ MSSQL
       • Eclipse, Netbeans หรือ Jetbrain IDE
       • git version control system

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST/SOAP web services design and implementation เป็นอย่างดี

• มีความเชี่ยวชาญในการ deploying and troubleshooting application ใน Linux OS environment

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS

• หากมีประสบการณ์ด้านการ configure และ deploy JBoss จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วย Spring MVC framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วยภาษาต่างๆอย่างน้อย 2 ภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น PHP, Python, C/C++, Ruby หรือ Node.JS เป็นต้น

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software ด้วย Agile/Scrum process จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ให้การช่วยเหลือ business and system analyst ในการออกแบบและพัฒนา technical requirements.

• พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้

• รักษาทักษะและความรู้ด้านการใช้ภาษาพื้นฐาน การcoding conventions และการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

• Build และ deploy code ให้กับ environment ที่หลากหลาย เช่น Development, SIT หรือ UAT

• ให้การสนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของ application ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่

3. Software Tester (Junior/Senior)

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ 2-3 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ software, test case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ

• มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบ และระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ

• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา software แต่หากมีทักษะด้านการพัฒนา software ใน platform ที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL Statement, Store Procedure, Query จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความเข้าใจในคุณสมบัติของsoftware ที่มีคุณภาพดีและเข้าใจเรื่อง User experience

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบในกรณีต่างๆ

• ดำเนินงานทดสอบระบบและfunctionต่างๆสำหรับ web applicationและ web service

• วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบใน ขั้นตอน System Integration Test (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test (UAT).

• พัฒนาและจัดทำแผนการทดสอบระบบอ้างอิงจากเอกสาร technical specification

• วิเคราะห์พร้อมส่งมอบ feedback ในการพัฒนาระบบพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาแก้ไขให้กับทีม

• ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application

• จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว

• จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ

• บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ

หากสนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com

Bluebik Group Co.,Ltd.

51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd.,
Silom, Bang Rak, Bangkok.
Website: www.bluebik.com

Get latest news from Blognone
By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 January 2016 - 11:23 #875482

ยังเปิดรับสมัครทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่นะคะ

หากใครสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com เลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 January 2016 - 16:25 #876233

ส่ง resume มาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 27 January 2016 - 16:43 #878941

หากใครสนใจยังสามารถส่งใบสมัครโดยตรงมาได้ที่ jobs@bluebik.com ได้เลยนะคะ

By: kilmuz
iPhoneWindows PhoneUbuntuWindows
on 8 March 2016 - 14:56 #891364

ยังเปิดรับอยู่รึเปล่าครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:04 #893790 Reply to:891364

ยังเปิดรับอยู่นะคะ สามารถส่ง resume มาได้ทางอีเมลเลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:05 #893791

หากสนใจสามารถส่ง resume มาสมัครตำแหน่งเหล่านี้ได้ทางอีเมล jobs@bluebik.com เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 July 2016 - 12:19 #926999

ยังเปิดรับทั้ง 5 ตำแหน่งอยู่นะคะ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume มาได้เลยที่ jobs@bluebik.com นะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 July 2016 - 12:22 #927268

ผู้ที่สนใจ ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 22 July 2016 - 16:05 #927590

ยังเปิดรับทุกตำแหน่งอยู่นะคะ สามารถส่งใบสมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่ะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 24 July 2016 - 19:34 #927900

ส่งมาทาง jobs@bluebik.com ได้เลยค่าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 25 July 2016 - 18:09 #928028

ผู้ที่สนใจส่งมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com แล้วอย่าลืมเขียนแจ้งตำแหน่งที่ต้องการสมัครด้วยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 29 July 2016 - 15:08 #928201

ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :))

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 3 August 2016 - 17:59 #930200

ส่งกันมาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ค่าา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 8 August 2016 - 18:09 #931244

สมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่าาา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 9 August 2016 - 17:09 #931496

ส่งมาได้เลยนะค้าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 11 August 2016 - 16:44 #932118

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 August 2016 - 12:06 #933619

:)

By: bugger on 23 August 2016 - 10:04 #934613

SA ยังรับสมัครอยู่มั้ยครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 23 August 2016 - 10:34 #934623 Reply to:934613

ยังรับอยู่ค่า ส่งมาได้เลยค่ะที่ jobs@bluebik.com

By: bugger on 25 August 2016 - 14:50 #935274 Reply to:934623

ส่ง CV แล้วนะครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 5 September 2016 - 15:38 #937618

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 12 September 2016 - 10:09 #939380

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 September 2016 - 16:16 #941648

:0

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 10 October 2016 - 17:12 #945849

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 14 November 2016 - 11:48 #953651

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 December 2016 - 10:15 #958849

:)