Tags:
Forums: 

No Description

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด

            บริษัท Bluebik Group จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการสร้างนวัตกรรมทาง digital ซึ่งให้บริการตั้งแต่สร้าง idea, วางกลยุทธ์และออกแบบโมเดลทางธุรกิจ, วางแผนโครงการ, พัฒนา Prototype จนไปถึงพัฒนาและปรับปรุงออกมาเป็น Product จริง ด้วยบุคลากรในทีมที่ปรึกษาที่มีประสบกาณ์ในการดำเนินงานให้แก่บริษัทชั้นนำของไทยมากมายในหลากหลายธุรกิจ พร้อมด้วยทีมที่มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชาที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจต่อการดำเนินงานและเชื่อมั่นในผลงานจากทีมของเรา นอกจากนี้ทีมเรายังกำลังพัฒนา product ของตัวเองอยู่ด้วยนะครับ
จากหลากหลายทางสาขาวิชาของคนในทีม ทำให้เรามุ่งเน้นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนต่อความคิดและความต่างของแต่ละคน ยอมรับในความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง สนับสนุนความก้าวหน้าให้แก่คนในทีม และปฏิบัติต่อกันอย่างคนในครอบครัว

            ตอนนี้ทีมเราเปิดรับหลายตำแหน่งเลยครับ หากใครสนใจมาร่วมทำงานมันส์ๆ และ ท้าทายความคิดกัน สามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างได้เลยครับ

1) Web Application (Frontend) Engineer

คุณสมบัติ

• มีความรู้, ความเข้าใจ และชอบใช้งาน Application ที่มี UX/UI ที่ดี และสามารถวิเคราะห์และให้คำแนะนำได้ว่าควรจะปรับปรุงและแก้ไขให้ Application มี UX ที่ขึ้นอย่างไรได้บ้าง

• มีความรู้ความสามารถในการใช้ Javascript MVC frameworks เช่น AngularJS, Backbone.js, Ember.js โดยเฉพาะการพัฒนา Single Page Application

• มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน JavaScript รวมทั้งความรู้ความสามารถในการวางโครงสร้าง JavaScript Application ขนาดใหญ่

• มีความคุ้นเคยและความรู้เกี่ยวกับ REST API และการเขียนพื่อเชื่อมต่อ REST API จากระบบอื่นๆ

• มีความเชี่ยวชาญใน HTML5 และ CSS3

• มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการรูปภาพ เช่น Photoshop

• มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปรับแต่ง web application ให้สามารถใช้งานข้าม browser ได้

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือ code versioning เช่น Git / Mercurial / SVN

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของ SEO

• มีความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับ API โดยสามารถทำความเข้าใจภาพรวมของระบบทั้งหมดได้โดยไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมฝั่ง Server-side

• สามารถทำงานภายใต้กระกบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์แบบ Agile/Scrum ได้

• สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางเทคนิคได้

• มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• วิเคราะห์และออกแบบ UI ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาเชิงเทคนิคได้ โดยทำงานกับทาง Designer เพื่อให้ได้ User Experience ที่ดีที่สุดได้

• วิเคราะห์และออกแบบ REST API ที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา Application ต่างๆ

• พัฒนา responsive web applications และ mobile applications

• ประสานงานร่วมกับสมาชิกภายในทีม designer และ ผู้ใช้งาน

• ประสานงานร่วมกับฝ่ายพัฒนา ฝ่ายออกแบบและฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึง QA เพื่อจัดทำ integration tests

• จัดทำ unit tests สำหรับส่วน function ที่ตนเองพัฒนา

• ตรวจสอบความเข้ากันได้ของการใช้งานระหว่าง browser และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานข้าม browser

2. Software Engineer (Backend Technology) [i.e. Java, PHP]

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ IT หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ 1-3 ปีด้านการพัฒนา JAVA Software

• สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

• หากมีความรู้หรือประสบการณ์ในด้านเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
       • พัฒนา Web service development โดยใช้ J2EE framework รวมไปถึง Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaMail, Web Services, HTML, XML, UML และอื่นๆ
       • สามารถใช้ฐานข้อมูลในระดับ enterprise ได้ เช่น Oracle หรือ MSSQL
       • Eclipse, Netbeans หรือ Jetbrain IDE
       • git version control system

• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OOP software และ REST/SOAP web services design and implementation เป็นอย่างดี

• มีความเชี่ยวชาญในการ deploying and troubleshooting application ใน Linux OS environment

• มีความรู้พื้นฐานด้าน Computer Network ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง web application เช่น การใช้ protocol ใน TCP/IP stack เช่น FTP, SMTP, DNS

• หากมีประสบการณ์ด้านการ configure และ deploy JBoss จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วย Spring MVC framework จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา application ด้วยภาษาต่างๆอย่างน้อย 2 ภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น PHP, Python, C/C++, Ruby หรือ Node.JS เป็นต้น

• หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Software ด้วย Agile/Scrum process จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ให้การช่วยเหลือ business and system analyst ในการออกแบบและพัฒนา technical requirements.

• พัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและเที่ยงตรงด้วยการทดสอบระบบตามแผนงานที่วางไว้

• รักษาทักษะและความรู้ด้านการใช้ภาษาพื้นฐาน การcoding conventions และการดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้

• Build และ deploy code ให้กับ environment ที่หลากหลาย เช่น Development, SIT หรือ UAT

• ให้การสนับสนุน ตรวจสอบ และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาหรือจุดบกพร่องของ application ที่กำลังดำเนินการพัฒนาอยู่

3. Software Tester (Junior/Senior)

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ 2-3 ปีเกี่ยวกับการทดสอบระบบ software, test case และขั้นตอนกระบวนการต่างๆในการทดสอบระบบ

• มีความรู้และทักษะด้านการทดสอบระบบ โครงสร้างการทดสอบ และระเบียบวิธีในการทดสอบระบบ

• มีทัศนคติในการทำงานที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้

• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา software แต่หากมีทักษะด้านการพัฒนา software ใน platform ที่หลากหลายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• หากมีทักษะหรือประสบการณ์เกี่ยวกับ SQL Statement, Store Procedure, Query จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความเข้าใจในคุณสมบัติของsoftware ที่มีคุณภาพดีและเข้าใจเรื่อง User experience

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• ออกแบบ วางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการทดสอบระบบในกรณีต่างๆ

• ดำเนินงานทดสอบระบบและfunctionต่างๆสำหรับ web applicationและ web service

• วิเคราะห์ความผิดพลาดของระบบพร้อมรายงานให้ทีมพัฒนาระบบได้ทดสอบระบบใน ขั้นตอน System Integration Test (SIT) พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ใช้ในกระบวกการ User Acceptance Test (UAT).

• พัฒนาและจัดทำแผนการทดสอบระบบอ้างอิงจากเอกสาร technical specification

• วิเคราะห์พร้อมส่งมอบ feedback ในการพัฒนาระบบพร้อมจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการพัฒนาแก้ไขให้กับทีม

• ดำเนินงานร่วมกับทีม developer และ project manager ในการวางแผน จัดตารางเวลาการดำเนินงานการทดสอบในส่วนต่างๆของ application

• จัดทำรายงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาเป็นเครื่องมือในการติดตามการแก้ไขดังกล่าว

• จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์และทดสอบระบบ

• บันทึกและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบระบบ

หากสนใจสามารถส่ง Resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com

Bluebik Group Co.,Ltd.

51 Naradhiwas Rajanagarindra Rd.,
Silom, Bang Rak, Bangkok.
Website: www.bluebik.com

Get latest news from Blognone
By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 January 2016 - 11:23 #875482

ยังเปิดรับสมัครทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่นะคะ

หากใครสนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่ jobs@bluebik.com เลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 January 2016 - 16:25 #876233

ส่ง resume มาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 27 January 2016 - 16:43 #878941

หากใครสนใจยังสามารถส่งใบสมัครโดยตรงมาได้ที่ jobs@bluebik.com ได้เลยนะคะ

By: kilmuz
iPhoneWindows PhoneUbuntuWindows
on 8 March 2016 - 14:56 #891364

ยังเปิดรับอยู่รึเปล่าครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:04 #893790 Reply to:891364

ยังเปิดรับอยู่นะคะ สามารถส่ง resume มาได้ทางอีเมลเลยนะคะ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 March 2016 - 14:05 #893791

หากสนใจสามารถส่ง resume มาสมัครตำแหน่งเหล่านี้ได้ทางอีเมล jobs@bluebik.com เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 July 2016 - 12:19 #926999

ยังเปิดรับทั้ง 5 ตำแหน่งอยู่นะคะ ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume มาได้เลยที่ jobs@bluebik.com นะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 21 July 2016 - 12:22 #927268

ผู้ที่สนใจ ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 22 July 2016 - 16:05 #927590

ยังเปิดรับทุกตำแหน่งอยู่นะคะ สามารถส่งใบสมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่ะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 24 July 2016 - 19:34 #927900

ส่งมาทาง jobs@bluebik.com ได้เลยค่าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 25 July 2016 - 18:09 #928028

ผู้ที่สนใจส่งมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com แล้วอย่าลืมเขียนแจ้งตำแหน่งที่ต้องการสมัครด้วยนะคะ :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 29 July 2016 - 15:08 #928201

ส่ง resume เข้ามาได้เลยนะคะ :))

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 3 August 2016 - 17:59 #930200

ส่งกันมาได้เลยนะคะที่ jobs@bluebik.com ค่าา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 8 August 2016 - 18:09 #931244

สมัครมาได้เลยที่ jobs@bluebik.com ค่าาา

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 9 August 2016 - 17:09 #931496

ส่งมาได้เลยนะค้าาา :)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 11 August 2016 - 16:44 #932118

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 18 August 2016 - 12:06 #933619

:)

By: bugger on 23 August 2016 - 10:04 #934613

SA ยังรับสมัครอยู่มั้ยครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 23 August 2016 - 10:34 #934623 Reply to:934613

ยังรับอยู่ค่า ส่งมาได้เลยค่ะที่ jobs@bluebik.com

By: bugger on 25 August 2016 - 14:50 #935274 Reply to:934623

ส่ง CV แล้วนะครับ

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 5 September 2016 - 15:38 #937618

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 12 September 2016 - 10:09 #939380

;)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 20 September 2016 - 16:16 #941648

:0

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 10 October 2016 - 17:12 #945849

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 14 November 2016 - 11:48 #953651

:)

By: BLUEBIK_GROUP
iPhoneAndroid
on 15 December 2016 - 10:15 #958849

:)

By: tomledrick on 10 February 2017 - 12:51 #969338

Assurer un visage doux avec une tonalité riche et profond, l'élégant morceau est également fonctionnel avec compartiments multiples de chaque côté, tandis que sa signature marque amovible patch évident sur la manche gauche et garnitures de seam cuir tonale, finit la conception du vêtement.Prix & LA VALEUR AU DÉTAIL APPROXIMATIVE ARV : Il y aura un gagnant pour chaque concours, et la valeur au détail approximative ARV de chaque prix est le même que le prix d'achat mentionnés sur le site Web et ou App. Cette année dans était sauvage pour dire le moins. Au fil des ans, le FTC a augmenté au-delà de sa boutique original et a évolué en une marque connue pour son authentique, Grassroots Innovation dans l'industrie de l'habillement, le dessin, la vidéo, l'art et Adidas New NMD Pas Cher la musique. Le Adidas Top Star faible est un visage familier autour de ces pièces qui n'a pas été vue dans un moment, cette nouvelle paire de la marine est juste à temps. Après avoir porté le noir et argent quelques fois, ils regardent et se sentent comme toute rétro sneaker du 90s devrait, mais pour ceux qui veulent une réplique 1:1 de l'OG, regardez la vidéo pour voir ce que nous voulons dire.Nouvel équilibre Barber Shop Pack.

En outre, il y a des accents jaune sur le timon et le panneau arrière. L fabriqué en Suisse montre des caractéristiques d'un noir inoxydable-acier âgés, antireflet et cristal de saphir est résistant à l'eau à une profondeur de 100 mètres. utilisant l'infrarouge trouvés sur le lambris, les années 90 superstar adidas homme ont également été accentués avec touches de vert foncé, noir, et des dents pour une allure parfaite. Nous avons ici quelques images de plus pour ceux qui étaient sur la clôture à propos de l'original les débuts de la colorway.tombant sur Mardi, Novembre 26th, vous serez en mesure d'écope ces beautés à vos magasins de Adidas locale, ainsi que d'autres certains détaillants. Disponible dès maintenant en ligne au. Chaque design est une édition limitée de 500 unités et seront vendus exclusivement par l'intermédiaire de adidas superstar 80s metal et dans les magasins en ligne d'Karmaloop commençant le jour de Noël, le 25 décembre, pour 175 $.

http://www.soldesoriginals2017.com/adidas-gazelle