Tags:
Node Thumbnail

เมื่อเราวางโครงสร้างสำหรับการทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่เป็นทรัพย์สินอย่างเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์, ซอฟต์แวร์, หรืออาคาร ทุกคนล้วนพยายามวางโครงสร้างชั้นดีเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างไม่ติดขัด แต่ในโลกความเป็นจริงเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมายเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น ระบบไฟฟ้าอาจจะขัดข้องเป็นเวลานาน ไฟไหม้อาคารสำนักงาน หรือเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่

เหตุการณ์เช่นเพลิงไหม้สำนักงานสร้างความเสียหายได้มากกว่าทรัพย์สินที่สูญเสียไป แต่หากธุรกิจไม่สามารถกลับมาดำเนินการต่อได้ ข้อมูลต่างๆ อาจจะเสียหายไป พนักงานเกิดความสับสนว่าต้องกลับเข้ามาทำอย่างอย่างไร

อุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วกลับสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรง ให้กับองค์กรที่ไม่ได้เตรียมการรับมือ ธุรกิจที่คำนึงถึงความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการในระยะยาวจึงต้องเตรียมแผนการไว้ล่วงหน้า โดยใช้หลักการ PCDA เพื่อเตรียมพร้อมรับมือ ซึ่งประกอบด้วย

 1. วางแผนการล่วงหน้าในกรณีที่มีเหตุการณ์อันตรายเกิดขึ้น (Plan) องค์กรธุรกิจต้องหาจุดที่สำคัญขององค์กรว่าบริการใดที่ต้องให้บริการต่อเนื่องแม้จะเกิดภัยพิบัติ เช่น ระบบบัญชีที่ต้องทำงานต่อเนื่อง หรือบริษัทไอทีอาจจะต้องรักษาเซิร์ฟเวอร์ให้สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา จากนั้นจึงวางแผนว่าทำอย่างไรจึงสามารถให้บริการได้จริง อาจจะต้องมีกระบวนการย้ายเซิร์ฟเวอร์บางส่วนไปอยู่ศูนย์ข้อมูลสำรองได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ
 2. ควบคุมให้มีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้ (Do) มีการลงมือตามแผนที่วางไว้ ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สำรองและเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายโอนงานไปยังศูนย์ข้อมูลสำรองเมื่อจำเป็น
 3. ตรวจสอบและทบทวน (Check) มีการซักซ้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตรวจสอบว่าเมื่อย้ายข้อมูลแล้วสามารถทำงานต่อเนื่องได้จริงหรือไม่ หรือเกิดปัญหาระหว่างการย้าย เช่น ใช้เวลาในการย้ายข้อมูลนานเกินไปจนกระทั่งกระทบกับการทำงาน
 4. ปรับปรุงแผนการอย่างต่อเนื่อง (Action) แผนการควรได้รับการปรับปรุงตามความเปลี่ยนแปลงของระบบงานและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป องค์กรธุรกิจอาจจะมีการเพิ่มบริการใหม่ที่มีความสำคัญสูง หรือมีความจำเป็นต้องให้บริการได้ต่อเนื่องยิ่งขึ้นเมื่อจำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้น

ในประเทศไทยเอง มาตรฐานการวางแผนบริหารจัดการความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจมีกำหนดไว้ในมาตรฐาน มอก.22301-2556 และในระดับนานาชาติคือมาตรฐาน ISO 22301:2012

ในสถานการณ์ปกติธุรกิจทั่วไปอาจจะดำเนินได้อย่างราบรื่น แต่หากเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้นมาแล้ว ไม่มีใครบอกได้จริงๆ ว่าระบบที่ต้องให้บริการได้ต่อเนื่อง แม้จะได้รับผลกระทบนั้น จะต้องมีส่วนไหนบ้างที่ต้องมีการเตรียมพร้อม เพื่อให้จุดสำคัญของธุรกิจสามารถเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนที่จะมีการวางแผนจึงต้องหาความเสี่ยงและวิเคราะห์อย่างรอบด้าน โดยใช้กระบวนการเหล่านี้ เช่น

 • วิเคราะห์หาบริการหรือกระบวนการหัวใจสำคัญขององค์กร
 • ประเมินผลกระทบในกรณีที่บริการเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้
 • ประเมินความเสี่ยงที่บริการจะต้องหยุดทำงาน

เมื่อประเมินความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว จึงวางแผนที่เกี่ยวข้องได้ เช่น

 • แผนตอบสนองสถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Management Plan)
 • แผนกอบกู้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Business Continuity Plan)

จากนั้นจึงต้องการซักซ้อมตามแผนเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อความแน่ใจว่าจะสามารถทำตามแผนได้จริงเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

วางแผนและดำเนินการแผน BCM อย่างมั่นใจไปกับ CAT cyfence

การจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจต้องอาศัยความเข้าใจและความเชี่ยวชาญที่จะวิเคราะห์หาจุดสำคัญของธุรกิจที่เปรียบเสมือนหัวใจในการทำงานที่หยุดชะงักไม่ได้ เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถกลับมาใช้งานหรือให้บริการได้ต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น ไฟไหม้ จลาจล หรือ น้ำท่วม เพื่อลดความเสียหายให้กับธุรกิจ

ซึ่ง CAT cyfence ให้บริการ BCM Consulting แบบครบวงจรตามาตรฐานสากล ISO 22301 เริ่มตั้งแต่

 1. การทำความเข้าใจกับธุรกิจ เพื่อหาจุดสำคัญที่ต้องการแผนรองรับความต่อเนื่อง
 2. ตรวจสอบและหาจุดเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการทำงานหรือการให้บริการ
 3. กำหนดแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้คลอบคลุมเพื่อเตรียมพร้อมในด้านบุคลากร ระบบการทำงาน อุปกรณ์ พื้นที่รองรับ ฯลฯ
 4. จัดอบรมและซักซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานหรือการให้บริการ เพื่อทำความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง
 5. ทดสอบแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ในทุกๆ ปี เพื่อพัฒนาแผนรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดย CAT cyfence ยังสามารถให้บริการเสริมในเรื่องอุปกรณ์ พื้นที่รองรับ จนไปถึงระบบการทำงานให้กับทางลูกค้าได้ ซึ่ง CAT มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการทำงานหรือการให้บริการ ทั้งบริการศูนย์สำรองข้อมูล DR-Site, ระบบการสื่อสารภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ไม่สะดุด และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า CAT cyfence พร้อมให้คำปรึกษา และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ (BCM Consulting) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีเว็บไซต์ http://www.catcyfence.com/it-security ติดต่อ CAT contact center โทร. 1322 หรืออีเมล catcyfence@cattelecom.com

Get latest news from Blognone

Comments

By: thedesp
WriterAndroidWindows
on 23 July 2015 - 14:14 #829249
thedesp's picture

ช่างกล้า

By: xxa
Android
on 23 July 2015 - 14:31 #829255

นึกถึงตอนศูนย์ข้อมูล cat บางรักไฟดับ

By: thanyadol
iPhone
on 23 July 2015 - 15:51 #829291

อายมั้ย ถามจริง

By: supersuphot
iPhoneAndroidWindows
on 24 July 2015 - 01:08 #829432

ถามจริง CAT ได้ใช้แผนบริหารนี้ที่องค์กรหรือเปล่า?

By: nhongcm77 on 25 July 2015 - 22:02 #829744

เหมือนจะตั้งใจโฆษณามาให้อวยโดยเฉพาะเลย