Tags:

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จะจัดให้มีการสัมมนาในหัวข้อ "SizeThailand กับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย" ขึ้น

1.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีการตรวจวัดเรือนร่างสามมิติ หรือ 3D BODY SCANNING ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา โดยเฉพาะวงการแฟชั่นและสิ่งทอ

2.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาขนาดรูปร่างมาตรฐานของคนไทย รวมถึงให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการ ในการยกระดับคุณภาพสินค้าและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โดยการสัมมนาจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Professor Philip Treleaven ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา SizeUK ในประเทศอังกฤษ และผลักดันให้มีโครงการเช่นเดียวกันนี้ในประเทศสหรัฐอเมริกา (SizeUSA) และยุโรป ประสบความสำเร็จมาแล้ว ในวันศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม 2549 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ โรงแรม The Imperial Queen’s Park กรุงเทพมหานคร

http://www.sizethailand.org

Get latest news from Blognone