Tags:
Forums: 

วิศวฯ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จับมือกับ บริษัท กสิกร แล็บส์ จำกัด (KBTG) เพื่อการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ ในการสร้างบัณฑิตคุณภาพสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใหม่

No Description

KBTG ในวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา KBTG ได้ร่วมเซ็นต์ MOU กับ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL ) ในการนำร่องโครงการ Work Integrated Learning ที่เป็นแนวคิดรูปแบบใหม่ที่ทำให้ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตร Robotics/AI/IoT ที่เรียนจบปี 2 แล้ว สามารถมาทำงานแบบ fulltime และเก็บหน่วยกิตในการเรียน ปี 3-4 จากการทำงาน full time ที่ KBTG ได้เลย โดยโครงการ 2+2 นี้ จะทำให้นักศึกษาสามารถมาเรียนรู้จากประสบการณ์ทำงานจริง และลงมือในโครงการจริง และสามารถค้นพบความชอบและความถนัดของตัวเองและสายงานที่เหมาะสมกับตัวเองได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

No Description

โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สจล. พร้อมด้วย คุณเรืองโรจน์ พูนผล KBTG Group Chairman ของ KBTG มาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและบันทึกข้อตกลง เพื่อร่วมกันสร้างการบูรณาการศึกษาในรูปแบบใหม่ในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ เพื่อเข้าสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

No Description

นอกจากนี้ยังได้มีการจัดเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “Work-integrating learning จากทาง KMITL และ KBTG” ร่วมเสวนาร่วมด้วย

ดร.เจริญชัย บวรธรรมรัตน์ (Senior Principal Visionary Architect / DMD KBTG Labs)
ดร.มนต์ชัย เลิศสุทธิวงศ์ (Principal Research Engineer และ Head of AI Research, KBTG Labs)
ดร.ภูมิ คงหัวยรอบ (หัวหน้าภาควิชาหุ่นยนด์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์, สจล.)
ดร.ธนวิทย์ อนุวงศ์พินิจ (ผู้ช่วยคณบดีกำกับดูแลงานวิชาการปริญญาตรีและศูนย์พัฒนศึกษา)

No Description

โดยมหาวิทยาลัยที่สนใจอยากค้นหาความร่วมมือกับ KBTG สามารถติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kbtgkampus.tech หรือ kbtgkampus@kbtg.tech

KBTG #KBTGKampus #BeyondBanking #Education #KMITL

Get latest news from Blognone