Tags:
Forums: 

บริษัท ดีดี โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
916 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : (02) 769-8085 โทรสาร : (02) 733-9554 มือถือ 081-457-0013
\\\\\
เป็นบริษัทผลิตและสร้างสรรค์ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์
โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต
เพื่อให้ซอฟท์แวร์ที่ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
รวมถึงสอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน
ทางบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตซอฟท์แวร์ทางธุรกิจอันได้แก่ ระบบบัญชี
และระบบบริหารจุดขาย ( POS )
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงโปรแกรมให้มีความสามารถเฉพาะ
สำหรับความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องการการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงานด้านนั้นๆ

บริษัทฯ มีความชำนาญในการให้คำปรึกษา วางระบบงาน บริหารการขายและบัญชี
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ให้แก่ลูกค้าหลากหลายสายงาน

บริษัทฯ มีทีมงานพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีความรู้ ความสามารถเป็นของบริษัทเอง
สามารถรับงานทั้งทางด้านการปรับปรุงแก้ไข (Customized Program)
รวมถึง สร้างสรรค์งานโครงการใหม่ได้ (Project)

ตำแหน่งงาน โปรแกรมเมอร์
ลักษณะงาน
พัฒนางานตาม Requirement
ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า
1.VB6
2.VB Net2005
3.ASP Net
4.PHP
5.Crystal Report
6.MS SQL 2000,2005
7.MS Access
8.MySQL
9.Hardware Interface
......................................................

ติดต่อ :bankpun )
เบอร์ติดต่อหลัก :
เบอร์เพิ่มเติม :
อีเมล์ : bankpun@chaiyo.com
เวบไซท์ :www.dee-professional.com

ที่ตั้งสำนักงาน :เลขที่ 916 ซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
จังหวัด :กรุงเทพมหานคร

Get latest news from Blognone