Tags:
Forums: 

ทางบริษัท บิ๊กเฮด ครีเอทีฟ จำกัด | www.bighead.co.th |
ต้องการหาน้องๆ มาช่วยงานเป็นทีม ทั้งหมด 6 ตำแหน่งค่ะ

• Developers จำนวน 3 ท่าน
• System Analyst จำนวน 1 ท่าน
• Business Analyst จำนวน 1 ท่าน
• Tester จำนวน 1 ท่าน

เรากำลังมองหาคนที่มีไฟมาทำงานร่วมกับทีมฯ ทั้งหมด 6 ตำแหน่งดังนี้ค่ะ

Developers จำนวน 3 ท่าน
(เงินเดือน ตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท)

รายละเอียดงาน |
• ออกแบบและพัฒนา Application (IOS,Android,.Asp.Net อื่นๆ) ตามเอกสาร Requirement Specification หรือ Software Specification
• ประเมินระยะเวลา และวางแผนการทำงานของตัวเอง
• ผลักดันให้งานในความรับผิดชอบของตัวเองสำเร็จลุล่วง โดยอาศัยตัวเองในการแก้ปัญหา หรือขอความช่วยเหลือจากสมาชิกในทีม
• ทำ Unit Test
คุณสมบัติ |
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
• มีความสามารถในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET VB หรือ C#, Html ,Css, Javascript
• ใช้งาน MS-SQL มีความสามารถในการเขียน Store Procedure
• มีความรู้เรื่อง OOP พอสมควร
• รักการเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
• หากมีความรู้ความสามารถด้าน iOs หรือ Andriod จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาหากมีความจำเป็น

System Analyst จำนวน 1 ท่าน (เงินเดือน ตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท)

รายละเอียดงาน |
• รับ Requirement จากลูกค้า
• ออกแบบระบบ Flow การทำงาน ออกแบบ UI
• ออกแบบ Database
• มอบหมายงานให้โปรแกรมเมอร์ในทีม
• จัดทำเอกสารเช่น Requirement Specification

คุณสมบัติ |
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ชาย / หญิง การศึกษาปริญญาตรี
• ใช้งาน MS-SQL มีความสามารถในการเขียน Store Procedure
• มีความรู้เรื่อง OOP
• ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในตำแหน่ง Programmer
• ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในตำแหน่ง System Analyst โดยใช้ .Net Technologies
• การสื่อสาร สามารถจับใจความสำคัญ คิด วิเคราะห์ แยกแยะและสรุปด้วยภาษาที่ชัดเจนได้ดี
• มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับกลุ่มคนหลากหลายได้

Business Analyst (เงินเดือน ตั้งแต่ 25,000 – 50,000 บาท)

รายละเอียดงาน |
• เขียนเอกสาร Proposal สำหรับนำเสนอลูกค้า
• เก็บข้อมูล/ศึกษาความต้องการ จากลูกค้า
• วิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า
• ออกแบบการทำงาน Work flow
• จัดทำเอกสาร UAT และ เอกสารการส่งมอบระบบ
• ทดสอบระบบ ตามที่ออกแบบไว้
• อบรม แนะนำวิธีการใช้งานระบบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ |
• วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิศวคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ในงาน 3 ปีขึ้นไป
• มีความรู้ด้าน programming, SQL
• สามารถวางแผนจัดลำดับงานได้ดี
• มีทักษะด้านการสื่อสาร สามารถอธิบายให้ Programmer หรือ User เข้าใจงานได้ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
• มีตรรกะ และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดี
• มีความกระตือรือร้น สนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
• ทำงานภายใต้ความกดดันได้

** ทำงานครบ 1 ปี ทุกตำแหน่ง จะมีสวัสดิการ ดังนี้ค่ะ
• โบนัส อย่างน้อย 1 เดือน สำหรับทำงาน ครบ 1 ปี
• ปรับเงินเงินเดือนให้ทุกปี
• ประกันสุขภาพ Bupa และ ประกันสังคม
• วันลาพักร้อน และทริปท่องเที่ยวประจำปี

การันตี เรื่อง การจ่ายเงินเดือน ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ไม่เคยมีประวัติการจ่ายล่าช้า
หากวันที่ 25 ตรงกับเสาร์/อาทิตย์ จะเลื่อนจ่ายก่อนเสมอค่ะ
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 18.00 น.
วันหยุดประจำปี
ท่องเที่ยวประจำปี
ติดต่อ : marketing@bighead.co.th

Get latest news from Blognone