Tags:
Node Thumbnail

Western Union ผู้ให้บริการชำระเงินข้ามประเทศ เปิดให้คนไทยโอนเงินไปยังต่างประเทศผ่านแอพพลิเคชั่น Western Union บนมือถือ และเว็บไซต์ Wu.com ได้แล้ว โดยมีค่าธรรมเนียมโอนเงิน 99 บาทต่อครั้ง และต้องยืนยันตัวตนที่สาขาก่อนในครั้งแรก จึงจะใช้งานโอนเงินออนไลน์ได้