Tags:
Node Thumbnail

เรารู้จักเทคโนโลยี GIS (Geographic Information System) ในฐานะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม และการระบุพิกัด ส่วนใหญ่หน่วยงานที่นำ GIS ไปใช้งาน มักเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น การวางผังเมือง การจัดการสาธารณูปโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำ GIS มาช่วยวิเคราะห์การจัดการพื้นที่ เปรียบเทียบข้อมูลระหว่างอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งคาดคะเนเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต