Tags:

Enterprise Rent-A-Car (ERAC) ลูกค้ารายใหญ่ของ Wyse คว้ารางวัลผู้นำไปปฏิบัติยอดเยี่ยมด้านกรีนไอที (“Best Practices in Green IT”) จัดโดย IDG Computerworld รางวัลนี้คัดสรรและชื่นชมผู้ริเริ่มและผู้นำที่ผลักดันให้แนวร่วมกรีนไอทีเคลื่อนไปข้างหน้า หัวข้อที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่

• ผลตอบแทนจากการลงทุนใน Green Computing
• การนำมาปฏิบัติยอดเยี่ยมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• กรีนไอทีในดาต้าเซ็นเตอร์
• การลดความซับซ้อนเพื่อเพิ่มกรีนไอที
• ผู้นำไอทีที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการผลักดันนโยบายกรีนไอทีให้เป็นความรับผิดชอบขององค์กร