Tags:
Node Thumbnail

พิพิธภัณฑ์ Andy Warhol (The Andy Warhol Museum) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะของ Andy Warhol ศิลปินแนวทัศนศิลป์ (visual art) คนสำคัญของอเมริกา ได้ค้นพบงานศิลปะของ Warhol ที่วาดอยู่บนเครื่อง Commodore Amiga และได้กู้คืนออกมาจากแผ่นดิสก์ที่ใช้กับเครื่องเมื่อช่วงกลางปี 1980 โดยเป็นผลจากการที่ Cory Arcangel ศิลปินสื่อแนวใหม่ ได้ชมคลิปวิดีโอที่ Warhol ใช้เครื่อง Amiga ดังกล่าวบน YouTube

วิดีโอดังกล่าวระบุว่าถ่ายเมื่อปี 1985 (วิดีโออยู่ท้ายข่าว) Warhol ได้ขึ้นบนเวทีเปิดตัวเครื่อง Amiga และได้ทดลองวาดภาพและเปลี่ยนแปลงรูปของนางแบบที่ชื่อว่า Debbie Harry ทำให้ Arcangel ซึ่งได้ชมคลิปดังกล่าวในปี 2011 สนใจว่ามีงานศิลปะชิ้นอื่นที่ถูกสร้างแบบเดียวกันหรือไม่