Tags:
Forums: 

ซีเกทเทพารักษ์รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย 10 ปีติดต่อกัน

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ โดยนายภานุพันธ์ วิรุฬหมาศ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรม (ซ้าย) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2556 โดยมีนายสุวิทย์ สุมาลา ผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน (ขวา) ให้เกียรติมอบรางวัล ในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2556 เมื่อเร็ว ๆ นี้

การที่โรงงานซีเกทเทพารักษ์ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย เป็นเวลา 10 ปีซ้อนแสดงให้เห็นการตระหนักถึงความสำคัญและการยกระดับมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Get latest news from Blognone