Tags:
Node Thumbnail

เทศบาลรัฐ North Rhine-Westphalia ออกมาเรียกร้องเงินสนับสนุนที่ให้กับบริษัทโนเกียไปในช่วงปี 1998 ถึง 1999 ในการปรับปรุงโรงงานผลิตโทรทัศน์ให้เป็นโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือเป็นเงิน 60.5 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณสองพันล้านบาท

ข้อเรียกร้องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางโนเกียตัดสินใจปิดโรงงานในเมืองดังกล่าว ทำให้พนักงานนับพันคนต้องตกงาน และก่อกระแสต่อต้านค่อนข้างมาก

ทางด้านโนเกียเองออกมาโต้ว่า ทางบริษัทได้ลงทุนในโรงงานนี้ไปเป็นจำนวนมากเช่นกัน และได้ทำตามข้อตกลงในการรับเงินสนับสนุนนี้แล้วทุกประการไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือการสร้างงานตามจำนวนที่กำหนดในช่วงเวลาของสัญญา แต่ที่ต้องปิดโรงงานนี้ลงเนื่องจากขาดความสามารถในการแข่งขัน

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: pt on 7 February 2008 - 22:44 #42735

รัดบานสารขันผู้มั่งคั่ง ยกเลิกกิจการที่มีกำไร เปลี่ยนเป็นกิจการสาธารณะ พร้อมทั้งจ่ายเงินอุดหนุนอู้ฟู่

By: jane
AndroidUbuntu
on 8 February 2008 - 08:26 #42749
jane's picture

แต่กิจการนั้น ทำให้คนทั้งประเทศได้ความรู้
จากแต่ก่อนรายการดีๆ แบบนี้ ดูได้เพราะคนมีเงิน

และกิจการนี้ เดิมไม่ซื่อ ศรีทนนไชฟ้องเรียกเงินจากประชาชน โดยนาย ท. ผู้อยู่แดนไกล ได้กำไรจากการหุ้นที่มูลค่าไม่กี่บาท แต่พอฟ้องได้เงินประชาชนไป ก็ได้ไปไม่น้อย

ครอบครัวนี้ ชอบใช้อำนาจแทรกแทรง และปั่นหุ้นเป้นอาจิน