เว็บไซต์องค์กร: 
www.almond.group
แนะนำองค์กร: 

We build successful businesses by identifying big problems in the market and how technology can be applied to solve those pain points. When one shows a great promise, we recruit a great team, spin it off into a company, and help them grow.

รูปแบบองค์กร: 
เอกชน (ไทย)
ทำไมถึงควรทำงานกับเรา: 
ที่อยู่องค์กร: 

101 อาคาร โมบิคอม 3 ชั้น 5 ซอยพระพินิจ
ถนน นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
10120

ผู้รับผิดชอบด้านการสมัครงาน: 
Laphatsawat C. 095 623 6599 beam@almond.group
Get latest news from Blognone