Tags:
Node Thumbnail

กูเกิลเปิดหลักสูตรออนไลน์ เพื่อฝึกฝนทักษะการค้นหาข้อมูล “ขั้นสูง” ผ่านระบบกูเกิล ภายใต้ชื่อ Advanced Power Searching with Google รีบลงทะเบียนได้เลย (ดู เว็บหลักสูตรขั้นสูง) ก่อนเริ่มเปิดคอร์สให้ “เรียนฟรี-ผ่านจอ” วันพุธที่ 23 มกราคม 2556

อะไรๆ ก็ต้องค้นผ่านกูเกิล แต่ก็ใช่ว่าจะเจอคำตอบทุกครั้งไป... ดังนั้นการเข้าใจกูเกิล หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การรู้จักวิธีค้นหาตามแบบวิธีกูเกิล น่าจะเป็นกุญแจที่จะพาเราไปถึงคำตอบที่ต้องการ