Tags:
Node Thumbnail

Video iPod ที่ผลิตหลังวันที่ 12 กันยายนมาพร้อมกับไวรัส RavMonE ซึ่งไวรัสนี้ติดกับพวกอุปกรณ์ USB Mass Stroage และมีผลกับระบบปฏิบัิติการ Windows เท่านั้น

Apple ได้ขอโทษไว้ในเว็บ Apple และได้แนะนำวิธีการแก้พร้อมกับ restore firmware โดยใช้ iTunes ไว้แล้ว

ที่มา: C|Net