Tags:

ก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบกประกาศเปิดศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS (ข่าวเก่า) ซึ่งจะต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจากผู้ให้บริการติดตามตำแหน่ง โดยจะรวบรวมข้อมูลจากยานพาหนะที่ใช้บริการแล้วจึงค่อยส่งไปยังกรมขนส่ง

วันนี้ได้มีพูดคุยในกลุ่มสนทนาของผู้ให้บริการติดตามตำแหน่งว่า ได้รับการทักท้วงหลายราย ในส่วนของการละเมิดอนุสิทธิบัตร "เครื่องอ่านข้อมูลจากบัตรสมาร์ตการ์ดที่สามารถระบุตำแหน่งของเครื่องอ่านและเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์ด้วยระบบจีพีอาร์เอสได้"