Tags:

จาก ประชุมงาน CSSCamp/WebStandardCamp จึงทำให้เกิดการประชุม CMS-Mission ขึ้น และผมได้รับมอบหมายให้มาเขียนรายงานการประชุม ซึ่งสรุปการประชุมได้ดังนี้ครับ

เป้าหมาย

  • จัดทำ Guideline Factsheet ของเว็บไซต์ราชการและเว็บไซต์ทั่วไป
  • จัดทำ วิธีการทำ Theme เบื้องต้นของ 3 CMS
  • จัดทำ Guideline CSS/HTML
  • จัดทำ Guideline สำหรับ Web Design

(หากเป็นไปได้จะนำทั้ง 4 อย่างนี้จัดทำเป็นหนังสือครับ)

วิธีการดำเนินงาน

แบ่งออกเป็น 3 แบบคือ Face to Face, Virtual และเขียนบทความ

Face to Face แบบนี้จะเน้นไปที่จัดกิจกรรมร่วมด้วยกันซึ่งแบ่งออกเป็นสำหรับ บุคคลทั่วไป และนักพัฒนา บุคคลทั่วไป