Tags:
Node Thumbnail

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ชายชาวจีนผู้หนึ่งชื่อ Wang Long ทำการฟ้องร้อง China Unicom บริษัทสื่อสารโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อันดับสองของประเทศต่อศาลท้องถิ่นเมืองเซินเจิ้นมณฑลกว่างตง

Wang Long ให้เหตุผลในการฟ้องครั้งนี้ว่า "China Unicom ไม่สามารถให้บริการในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของ Google เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งเดือน ซึ่งควรเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ ISP ที่จะต้องให้บริการการเข้าถึงเว็บไซต์และข้อมูลต่างๆ บริษัทควรจะรับผิดชอบในความผิดพลาดครั้งนี้"