สพธอ.รับแก้ร่างกม.​ดิจิทัล​ 70% ทีดีอาร์ไอ​ชี้ไม่มี RIA ​ธรรมาภิบาลถอยหลัง

Thainetizen - 25 February 2015 - 21:11

สุรางคณา วายุภาพ ผอ.สพธอ.และสนช. หัวหน้าทีมร่างชุดกฎหมาย “เศรษฐกิจดิจิทัล” เผย ต้องรับร่างกฎหมายมาแก้ไขเกือบร้อยละ 70 ร่างใหม่จะปรับขนาดคณะกรรมการดิจิทัลฯ ให้เล็กลง เพิ่มสัดส่วนภาคประชาสังคม ตัดกสท.โทรคมนาคมและทีโอทีออก และจะใส่การประมูลกลับเข้ามาในร่างพ.ร.บ.กสทช. ด้านประธานทีดีอาร์ไอวิพากษ์ กระบวนการร่างไม่มีการประเมินผลกระทบและสำรวจทางเลือกอื่น ชี้แค่ตัดกสท.และทีโอทีออกเรื่องก็ยังไม่จบ เพราะยังให้อำนาจคณะกรรมการดิจิทัลฯ ลงมากำกับแผนแม่บทกสทช. ระบุกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ไม่มีกลไกตรวจสอบการใช้เงิน เป็นความถอยหลังของระบบธรรมาภิบาลรัฐ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการเสวนาเรื่อง “Digital Economy, เปลี่ยนผ่านหรือเปลี่ยนกลับ? ตลาดแข่งขันเสรีหรือรัฐวิสาหกิจ?” มีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยมี พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

ปัญหาจะน้อยกว่านี้ ถ้าทำ RIA ประเมินผลกระทบเสียก่อน

สมเกียรติกล่าวว่า กระบวนการออกกฎหมายที่ดี ควรมีการประเมินผลกระทบในการออกกฎหมายหรือที่เรียกว่า RIA (Regulatory Impact Assessment) เสียก่อน ซึ่งอันดับแรกของการทำ RIA คือการกำหนดวัตถุประสงค์ ว่าต้องการให้กฎหมายออกมาตอบสนองอะไร เมื่อได้วัตถุประสงค์แล้ว ต้องมาพิจารณาว่ามีทางเลือกอะไรบ้างในการไปสู่วัตถุประสงค์นั้น ต่อจากนั้นจึงประเมินว่าแต่ละวิธีมีต้นทุนและประโยชน์อย่างไร เพื่อที่จะดูว่าในที่สุดแล้วการดำเนินการดังกล่าวจะไปเพิ่มหรือลดสวัสดิภาพของสังคม ซึ่งการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์จะต้องดูผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วย และต้องเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้น

ซึ่งหากกระบวนการร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัลมีการทำการประเมินผลกระทบดังกล่าว ปัญหาต่างๆ ที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในขณะนี้จะลดน้อยลงมาก

สมเกียรติกล่าวต่อว่า เมื่อพิจารณาตามหลัก RIA จะพบว่า ปัญหาของร่างกฎหมายชุดนี้คือ ไม่บอกว่ามีทางเลือกอะไรบ้าง และยังไม่พิจารณาผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งก็คือ ผู้ประกอบการเอกชน ผู้ประกอบการรัฐ และประชาชนซึ่งอาจอยู่ในฐานะผู้เสียภาษี ผู้บริโภค หรือพลเมืองด้วย

เศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้ความสำคัญกับกลไกรัฐมากกว่ากลไกตลาด

สมเกียรติกล่าวด้วยว่า ร่างกฎหมายชุดนี้ให้ความสำคัญกับกลไกตลาดน้อยมาก แต่เน้นความสำคัญกับกลไกของรัฐ ซึ่งขัดแย้งกับพัฒนาการในธุรกิจคมนาคม ที่มีสายการพัฒนาจากกลไกรัฐไปสู่กลไกตลาดอย่างชัดเจน

ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นการให้ความสำคัญของกลไกรัฐในร่างกฎหมายชุดนี้คือ ร่างพ.ร.บ.กสทช.ที่พูดเรื่องการจัดสรรคลื่นตอนหนึ่งว่า ต้องจัดสรรให้เพียงพอกับการจัดทำ “บริการสาธารณะของรัฐ” วลีนี้ในร่างกฎหมายแสดงให้เห็นว่า รัฐยังมีแนวคิดว่าบริการสาธารณะจะต้องทำโดยรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้น และการคิดเช่นนี้ไม่ใช่การเดินหน้าแต่เป็นการก้าวถอยหลัง

แนวคิดของการจะเลือกใช้กลไกรัฐหรือกลไกตลาด

สมเกียรติกล่าวถึงแนวคิดที่ต้องให้รัฐเข้ามาบริหารจัดการว่า ที่ต้องให้รัฐเข้ามาจัดการทรัพยากรเพราะว่าตลาดเองมีความล้มเหลว (market failure) เนื่องจากในหลายๆ กรณีตลาดไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองแล้วก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ เช่น ในกรณีที่มีผลกระทบภายนอกหรือมีการผูกขาด

อย่างไรก็ดี รัฐก็มีความล้มเหลวของรัฐเช่นกัน เช่น การออกนโยบายที่สร้างผลกระทบในทางลบต่อประชาชน

รัฐยังมีความล้มเหลวอีกจำนวนมากที่ตลาดไม่มี อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ปัญหาความล้มเหลวในเรื่องประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจไม่มีเจ้าของที่แท้จริง จึงไม่มีใครสนใจว่ารัฐวิสาหกิจ เช่น ทีโอทีหรือกสท.จะทำงานแล้วมีกำไรหรือไม่

ในเมื่อทั้งรัฐและเอกชนมีความล้มเหลวด้วยกันทั้งคู่ ในการเดินหน้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล จึงต้องมีการชั่งน้ำหนักว่า ความล้มเหลวของฝ่ายใดมีสูงกว่ากัน ซึ่งในช่วงหลังของธุรกิจโทรคมนาคม เราจะเห็นว่าความล้มเหลวของกลไกรัฐหนักข้อขึ้นเรื่อยๆ และร่างกฎหมายชุดนี้จะเปิดช่องให้กับความล้มเหลวของรัฐมากขึ้นอีก อาทิ จะเปิดช่องให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในการจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีการคัดเลือก เป็นต้น

ต้องแยกผู้ออกแบบนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้ประกอบการออกจากกัน

สมเกียรติกล่าวว่า ตามมาตรฐานสากลแล้วจะต้องมีการแยกผู้ออกแบบนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้ประกอบการออกจากกัน เพื่อไม่ให้บทบาทของแต่ละฝ่ายขัดแย้งกัน

โดยก่อนหน้านี้ ประเทศไทยนำทั้งสามฝ่ายนี้มาปะปนกัน เช่นในอดีตที่ทีโอทีเป็นทั้งผู้ออกนโยบาย กำกับดูแล และผู้ให้บริการเอง กสทช.จึงมีขึ้นเพื่อพยายามแยกทั้งสามฝ่ายนี้ออกจากกัน

ทว่าร่างกฎหมายชุดเศรษฐกิจดิจิทัล จะทำให้สามฝ่ายกลับมาปะปนกันอีกครั้ง โดยการเอาทีโอทีและ กสท.ที่เป็นผู้ประกอบการ เข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการที่เป็นผู้ออกนโยบาย จะนำไปสู่การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

นอกจากนี้ การที่ร่างกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นผู้เห็นชอบอนุมัตินโยบายและลงไปจนถึงแผนแม่บทได้นั้น ตนเป็นห่วงว่าจะทำให้คณะกรรมการดิจิทัลฯ สามารถเข้ามา “ล้วงลูก” การทำงานของกสทช. ซึ่งจะไปกระทบต่อความเป็นอิสระของกสทช.

สมเกียรติกล่าวว่า และหากร่างกฎหมายใหม่ที่จะออกมาจะมีการตัดทีโอที และกสท. ออกไปจากคณะกรรมการดิจิทัลฯ แล้วก็ตาม ปัญหาก็ยังไม่จบ เพราะยังติดในข้อที่อนุญาตให้คณะกรรมการดิจิทัลฯ เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทของกสทช.อยู่ดี

ดึงเงินจากกองทุนกทปส. ไปไว้ในกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สมเกียรติกล่าวด้วยว่า จากที่ผู้ร่างกฎหมายได้ให้เหตุผลเรื่องการดึงเงินกองทุนกทปส.มาจากกสทช. เพื่อไปยังกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่า เป็นเพราะกสทช.บริหารกองทุนดังกล่าวแล้วมีปัญหานั้น ตนมองว่าร่างกฎหมายที่ออกมาไม่มีข้อไหนที่จะแก้ไขปัญหานี้ และการโอนเงินของกองทุนดังกล่าวไปยังกองทุนใหม่ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาแต่อย่างใด ทั้งยังจะทำให้มีปัญหาเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ เนื่องจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่จะมีขึ้นมีกลไกการตรวจสอบที่แย่กว่ากองทุนของกสทช.

“เงินที่ท่านจะโยกไปสู่อีกกองทุนหนึ่ง (กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ก็ยิ่งมีกลไกในการตรวจสอบแย่กว่ากสทช.ด้วยซ้ำ กสทช.อย่างน้อยต้องมีการการทำรายงานประจำปี ต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณะ แต่กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นไม่ได้มีกลไกใดๆ เลยทั้งสิ้น

“ท่านอ้างความล้มเหลวของกสทช. แต่สิ่งที่ท่านทำรับประกันได้เลยว่าจะล้มเหลวยิ่งกว่ากสทช.อีก ทางออกก็มีตรงไปตรงมา เงินมันจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ แต่กระบวนการใช้เงินต้องมีวินัย ต้องมีความโปร่งใส มีการศึกษา มีการทำ RIA มีการทำหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ครบถ้วนถูกต้อง”

สมเกียรติกล่าวว่า นี่เป็นการถอยหลังในระบบธรรมาภิบาลของรัฐในเรื่องการดูแลและจัดสรรเงินอุดหนุนในกิจการสาขาโทรคมนาคม

ย้ายคนเดิมสู่หน่วยงานใหม่ ได้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น?

สมเกียรติกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในส่วนบทเฉพาะกาลของร่างกฎหมายบางฉบับ ที่ให้พนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานเดิมย้ายไปยังหน่วยงานใหม่ได้ โดยที่รัฐไม่ได้คัดเลือกหรือตรวจสอบแต่อย่างใดนั้น ตนเห็นว่าจะส่งผลให้ได้คนทำงานเป็นคนเดิมที่ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น ซึ่งไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไร ทั้งที่จริงแล้ว ควรมีการเสนอให้เปิดรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจากภายนอก และสำนักงานที่ตั้งขึ้นใหม่ควรสามารถคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงาน รวมทั้งเมื่อได้ผู้ทำงานแล้วจะต้องมีกลไกการประเมินผลงาน และสามารถให้ออกจากงานได้ด้วย

ส่วนยุทธศาสตร์ของการเดินหน้าไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลนั้น รัฐบาลยังไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้เลยว่าจะทำอะไรบ้าง แต่ในร่างกฎหมายกลับกำหนดโครงสร้างหน่วยออกมาก่อน ซึ่งต่อไปในอนาคตเมื่อยุทธศาสตร์เปลี่ยน โครงสร้างหน่วยงานเหล่านั้นก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย แต่การเขียนโครงสร้างหน่วยงานไว้ตายตัวเช่นนี้จะทำให้การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปได้อย่างลำบาก

สมเกียรติได้ทิ้งท้ายไว้ด้วยว่า จากที่กล่าวมาทั้งหมด ตนเห็นว่าการออกร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลชุดนี้ ไม่ใช่การเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น แต่เป็นการ “ถอยหลังเข้าคลอง แบบมองไม่เห็นฝั่ง”

สพธอ.เผย เนื้อหาในร่างกฎหมายต้องแก้ไขเกือบร้อยละ 70

ทางด้านสุรางคณาเปิดเผยความคืบหน้าชุดร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลว่า ในขณะนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีส่วนที่จะต้องนำมาปรับปรุงแก้ไขเกือบร้อยละ 70 โดยจะนำทีโอทีและกสท.โทรคมนาคมออกจากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะมีขนาดเล็กลงและมีตัวแทนจากภาคประชาสังคมเข้าไปมากขึ้น รวมทั้งจะนำเอาการประมูลใส่กลับเข้าในร่างพ.ร.บ.กสทช.ด้วย

โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการเชิญผู้มีส่วนได้เสียหลัก อาทิ ตัวแทนสมาคมที่เกี่ยวข้อง ตัวแทนจากสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ตัวแทนจากภาคประชาชน สื่อ และผู้รู้ทั้งหลาย เข้าไปวิพากษ์และให้ความเห็นร่างกฎหมายเศรษฐกิจดิจิทัลบางฉบับที่มีการปรับแก้แล้ว โดยจะเป็นการประชุมแบบวงปิดเฉพาะผู้ได้รับเชิญ และจะมีการเปิดรับฟังความเห็นวงเปิดกับผู้สนใจทั่วไปต่อไป

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง
Categories: Partners

เมื่อ Titanic กลายเป็นเกม – จะเป็นยังไงถ้าต้องเอาชีวิตรอดจากหายนะเรือล่ม

BaaGames - 25 February 2015 - 20:20
เมื่อพูดถึงชื่อ Titanic หลายคนน่าจะนึกถึงภาพยนตร์อมตะที่ฮิตถล่มทลายเมื่อหลายสิบปีก่อนที่สร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงจากเรื่องราวโศกนาฏกรรมเรือสำราญแล่นชนภูเขาน้ำแข็งและจมลงสู่ก้นทะเลอันหนาวเหน็บ แต่มันจะเป็นยังไงถ้าเราได้เป็นหนึ่งในผู้โดยสารที่ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดจากหายนะเรือล่มที่ความตายไล่ล่าเข้ามาทุกวินาที Titanic: Honor and Glory เป็นเกมแนว Simulator ผสม Suvival ที่ให้เราเล่นเป็นหนึ่งในผู้โดยสารเรือ Titanic ที่ชนภูเขาน้ำแข็งและกำลังจะจมน้ำ ตัวเกมจะจำลองบรรยากาศและสภาพห้องแต่ละห้องภายในเรืออย่างสมจริงที่สุด รวมถึงเวลาที่น้ำเข้ามาในเรือก็จะอ้างอิงเวลาจากเหตุการณ์จริง กราฟิกในเกมนี้จะใช้ Unreal Engine 4 ซึ่งจากคลิปตัวอย่างที่ทางทีมงานปล่อยออกมาให้ดูก็จะเห็นได้ว่างดงามสมจริงสุดๆ ตอนนี้ตัวเกมกำลังอยู่ในช่วงเปิดระดมทุน โดยตั้งเป้าไว้ที่ $250,000 (ตอนนี้ยังระดมทุนได้แค่หมื่นกว่า) กำหนดการระดมทุนถึงวันที่ 21 เมษายนนี้ ใครสนใจอยากช่วยสมทบทุนเกมนี้รวมถึงดูรายละเอียดเพิ่มเดิมก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ Indiegogo ที่มา – Polygon
Categories: Partners

รวมคลิปวิธีการใช้ MacBook Air ทำกับข้าว, หั่นผัก, หั่นผลไม้

MacThai - 25 February 2015 - 17:03

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่าทำไมแอปเปิลต้องทำ MacBook Air ให้มันบาง บ๊าง บางขนาดนี้ด้วย ไม่ใช่แค่บางนะ แต่ยังเป็นอะลูมิเนียมแข็งแรงโป๊กด้วย

แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่า MacBook Air มีความบางเอาไว้ทำไม เมื่อมีคนทำสารพัดคลิป โชว์การทำกับข้าวด้วย MacBook Air ใช้หั่นผัก, ผลไม้, ปอกเปลือก ฯลฯ

สงสัยแอปเปิลน่าจะเตรียมเปิดตลาดทำกับข้าวในไม่ช้านี้ Tim Cook คงได้คุ้กสมใจเสียที … ใครจะลองซื้อหามาใช้แทนมีดที่บ้านก็ไม่ว่ากัน ^__^

โชว์หั่นผักด้วย MacBook Air

หั่นกุ้ง

หั่นแอปเปิล (แอปเปิล ปะทะ แอปเปิล)

หั่นผักกาด

 

Categories: Partners

มาทั้งคลิปโปรโมตและภาพนิ่ง ยืนยันชัดๆ อีกรอบกับ HTC One M9 ก่อนเปิดตัวจริง

MXPhone - 25 February 2015 - 13:55
นับถอยหลังห้าวันสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มงานประกาศตัวโทรศัพท์เรือธงประจำค่ายผู้ผลิตไต้หวัน HTC ก็ยังมีภาพนิ่งและคลิปโปรโมตหลุดว่อนโลกอินเตอร์เนตให้ได้รับชมกันอย่างต่อเนื่อง โดยคลิปความยาว 3 นาทีกว่าๆ นั้นแสดงให้เห็นถึงจุดขายด้านกล้องที่ปีนี้พัฒนามาความละเอียดขึ้นมาเป็น 20 ล้านพิกเซลตามสมัยนิยม พร้อมความสามารถในการตกแต่งตัดต่อภาพได้อย่างทันท่วงทีกับความสามารถของ Sense 7 ซึ่งยังสามารถใช้งานตอบสนองไลฟ์สไตล์ได้อย่างหลากหลาย และในส่วนของภาพนิ่งก็เป็นใบปิดโฆษณาที่หลุดออกมายืนยันได้ถึงดีไซน์สุดท้ายก่อนเปิดตัวจริงอีกด้วย
Categories: Partners

ดาบสองคม Apple จดสิทธิบัตรเทคนิคการค้นหา iPhone หายได้แม้ปิดเครื่องหนี

MXPhone - 25 February 2015 - 12:55
ในช่วงที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินข่าวอยู่หลายๆ ต่อครั้งเกี่ยวกับการขโมยโทรศัพท์มือถือที่มีมูลค่าราคาสมัยนี้บางเครื่องก็ไม่ใช่น้อยๆ โดยเฉพาะบรรดาเครื่อง iPhone นั้นมักจะตกเป็นเป้าหมายบ่อยที่สุด เนื่องจากราคาและความซื้อง่ายขายคล่องไปทั่วโลก จนต่อมาทาง Apple เองต้องพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้ได้ลงน้อยที่สุด ซึ่งระบบ Activation Lock นั้นก็สามารถตอบสนองได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ดีความคืบหน้าล่าสุดมีอ้างอิงเอกสารที่เปิดเผยบนเว็บไซต์หน่วยงานที่ดูแลด้านงานสิทธิบัตรในสหรัฐ (USPTO) ระบุว่า Apple ได้ทำการจดสิทธิบัตรฉบับใหม่ซึ่งพัฒนารูปแบบของการรักษาความปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น โดยจะทำให้สามารถติดตามโทรศํพท์ iPhone...
Categories: Partners

แว๊บบ Sony แอบหลุดภาพ Xperia Z4 Tablet พร้อมเปิดตัวที่ Mobile Congress

MXPhone - 25 February 2015 - 12:44
อันนี้อาจจะเป็นการเผยไต๋ก่อนงาน Mobile Congress แบบไม่ได้ตั้งใจนัก เพราะ มีรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ผิดคิวที่ทาง Sony หลุดภาพตัวเครื่องของ Xperia Z4 Tablet กึ่งอย่างๆ เป็นทางการ บนในแอปพลิเคชั่น Xperia Lounge ซึ่งออกมาได้แว๊บหนึ่งแล้วก็อันตธานหายไปกับสายลม ทำให้คาดได้ว่าอาจจะหนึ่งในอุปกรณ์ที่ค่ายผู้ผลิตญี่ปุ่นเตรียมเปิดตัวในงาน Mobile World...
Categories: Partners

Firefox 36 รองรับ HTTP/2 แบบเต็มรูปแบบและรองรับแท็บเล็ต

Mhafai - 25 February 2015 - 12:12

เจอกันทุก ๆ 6 สัปดาห์ คุณสามารถดาวน์โหลด Firefox ได้ที่

และอ่านข้างล่างเพื่อดูรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงครับ

ในที่สุด HTTP/2 ก็ถูก Internet Engineering Steering Group อนุมัติให้เป็น Proposed Standard  แล้ว Firefox 36 ก็รองรับแบบเต็มตัวตาม draft ล่าสุดด้วยเช่นกัน (draft เก่าๆ ก็ยังรองรับแต่จะถูกเอาออกในอนาคต) HTTP/2 นั้นส่วนใหญ่อ้างอิงจาก SPDY สร้างขึ้นโดย Google ช่วยลดการใช้แบนด์วิธ ตัวเว็บโหลดเร็วขึ้น และปลอดภัย เพราะในมาตรฐานแนะนำให้ใช้ https (TLS 1.2)  ในการเชื่อมต่อ เว็บส่วนใหญ่ที่รองรับและเริ่มใช้ก็คือ Twitter และเว็บในเครือ Google

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม แนะนำให้อ่าน http://daniel.haxx.se/http2/ ครับ ข้อมูลละเอียด เข้าใจง่าย

เครื่องมือค้นหาแบบใหม่ใส่มากับรุ่นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ใครอยากปรับอะไรให้เข้าไปในหน้าต่าง ตัวเลือก เลย รูปข้างล่างนี้ไปฉกเอามาจาก Firefox Developer Edition ซึ่งเป็นหน้าตัวเลือกแบบใหม่ที่น่าจะถูกเอามาใช้เร็ว ๆ นี้

ฝั่ง Android  นั้นมีของดีเข้ามาก็คือ มีอินเทอร์เฟซเฉพาะ tablet แล้วเย้

ส่วนคุณสมบัติและการแก้ไขอื่น ๆ ก็มี

 • ไทล์ที่่ถูกปักหมุดไว้ในหน้า about:newtab ก็จะถูกซิงก์ไปด้วยใน Firefox Sync แล้ว
 • ไม่รับใบรับรองที่ใช้ 1024-bit RSA Keys แล้ว ตอนนี้ต้องใช้ 2048-bit Keys ขึ้นไป
 • RC4 ciphers ยังรองรับอยู่ แต่จะไม่เลือกใช้ถ้าไม่จำเป็น
 • Crash Reporter (ตัวรายงานข้อขัดข้อง) จะโผล่มาตอนก่อนออกจาก Firefox
 • Debug eval sources เป็นตัวไฟล์ได้ด้วยการใช้ //# sourceURL=<ชื่อไฟล์>.js

ในส่วนของ Media Source Extensions (MSE) นั้น  ยังไม่ถูกเปิดใช้อย่างเป็นทางการ แต่เท่าที่ดูใน meeting report เขา (Mozilla) ก็พยายามแก้ไขให้เสถียรที่จะเปิดใช้งานได้ คาดว่าน่าจะใช้งานได้ก่อน Firefox จะขึ้นหลัก 4

และยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เพิ่มเข้ามาที่ใส่เข้ามาได้ไม่หมดแนะนำให้ไปอ่านเพิ่มเติมที่

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดฉบับเต็มได้จาก Firefox Release Notes (Desktop, Mobile) ครับ

Categories: Partners

Hollywood เตรียมสร้างภาพยนต์เกี่ยวกับรถไร้คนขับวิ่งจากปารีสไปปักกิ่ง

Thai Robotics - 24 February 2015 - 19:45

เทคโนโลยีลำยุคเป็นจุดบรรจบกันของวิทยาศาสตร์และภาพยนต์ และเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Hollywood หาเทคโนโลยีที่น่าสนใจมาสร้างเป็นภาพยนต์ เมื่อ Sony Pictures เตรียมตัวสร้างภาพยนต์เรื่อง ‘Driverless Car Race’ โดยมีผู้เขียนบทจาก The Pursuit of Happyness และผู้กำกับจาก Pirates Of The Caribbean ตัวเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอาสาสมัคร 2 คนที่ทำการทดสอบรถไร้คนขับจากบริษัทสตาร์ทอัพต่าง ๆ ที่แข่งขันกันพัฒนาขึ้นมา โดยการทดสอบนี้จะมีเส้นทางจากปารีสไปยังปักกิ่ง

John Absmeier ผู้อำนวยการของ Delphi Labs ใน Silicon Valley กล่าวกับ Popular Science ว่าในโลกความเป็นจริงเทคโนโลยีรถไร้คนขับปัจจุบันยังพึ่งพาข้อมูลจากแผนที่อยู่มาก หากไม่มีข้อมูลจากแผนที่ที่ดีพอ รถจะต้องใช้ข้อมูลจากเซนเซอร์เพื่อวิเคราะห์ว่าตัวรถอยู่ที่ไหน สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร จะต้องวิ่งอย่างไร หากเจอสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยก็จะรบกวนการทำงานของเซนเซอร์เป็นอย่างมาก ดังนั้นรถไร้คนขับวิ่งจากปารีสไปปักกิ่งเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

อ่อ … Driverless Car Race จะเป็นภาพยนต์แนว แอคชั่น ผจญภัย และตลก นะครับ … รอชมกันในโรงภาพยนต์แล้วกัน

ภาพและที่มา Popular Science

Categories: Partners

โดรนทำโมเดลสามมิติของ Christ the Redeemer รูปแกะสลักพระเยซูที่บราซิล

Thai Robotics - 23 February 2015 - 19:45

Christ the Redeemer เป็นรูปแกะสลักพระเยซูสูง 38 เมตรบนยอดเขา Corcovado ที่สูงกว่า 700 เมตร ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1920 เนื่องจากขนาดที่สูงใหญ่และอยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงค่อนข้างยาก ทำให้จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการทำโมเดลสามมิติของรูปแกะสลักนี้ PUC University of Rio de Janeiro จึงร่วมมือกับ Pix4D บริษัทด้านการสแกนสามมิติ และ Aeryon บริษัทพัฒนาโดรน ในการทำโมเดลสามมิติของ Christ the Redeemer

กระบวนการการทำโมเดลคือ ใช้ควอดโรเตอร์บินเที่ยวละประมาณ 10 นาที 19 เที่ยว ถ่ายภาพนิ่งรอบ ๆ รูปแกะสลัก 2,090 ภาพ ภาพเหล่านี้ถูกนำมาคำนวณเป็นระยะสามมิติ (คล้ายกับการที่คนใช้ตาสองข้างมองเห็นเป็นสามมิติ แต่ในงานนี้ใช้ภาพหลากหลายภาพ จากมุมมองหลายมุม) ทำให้ได้โมเดลสามมิติที่ประกอบจากจุดกว่า 134.4 ล้านจุด โมเดลสามมิติของ Christ the Redeemer บนยอดเขา Corcovado สามารถรับชมได้ที่นี่ ส่วนโมเดลเฉพาะ Christ the Redeemer ที่มีความละเอียดสูงสามารถรับชมได้ที่นี่

ภาพและที่มา The Verge

Categories: Partners

Qualcomm ซื้อ KMel Robotics บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านมัลติโรเตอร์

Thai Robotics - 19 February 2015 - 19:45

Qualcomm บริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์ได้เข้าซื้อ KMel Robotics บริษัทที่สปินออฟมาจากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาและควบคุมมัลติโรเตอร์ให้เคลื่อนที่ในแบบยาก ๆ ได้ ถึงแม้ Qualcomm จะผลิตชิปคอมพิวเตอร์ แต่ก็มีความสนใจที่จะให้ชิปของตนเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หุ่นยนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ในงาน CES 2015 ที่ผ่านมา Qualcomm ก็ได้สาธิตมัลติโรเตอร์ที่ใช้ชิป Snapdragon ของตนเองเป็นหน่วยประมวลผลควบคุมการบิน ลองดูวิดีโอผลงานของ KMel Robotics และ Qualcomm ได้ที่ท้ายข่าวครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าคุณเชี่ยวชาญในเรื่องใดมาก ๆ ย่อมมีคนต้องการตัวคุณครับ

ภาพและที่มา Robohub

KMel Robotics – Meet Your Creator

KMel Robotics – Amazing In Motion – Lexus Ads

CES 2015 – Qualcomm Snapdragon Cargo

Categories: Partners

ทูตวิทยาศาสตร์สหรัฐกับการเยือนไทยครั้งแรก

Energy Thai - 8 January 2015 - 20:49

สัมภาษณ์ทูตวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริกาในการเยือนไทยครั้งแรก

จากการที่ทูตด้านวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา Dr. Geraldine Richmond, ดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เคมีที่ the University of Oregon ผู้ก่อตั้งและประธานของ the COACh สำหรับนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรหญิง, ได้รับการคัดเลือกจากประธานาธิบดี Obama เมื่อเดือนธันวาคม 2557 ได้เดินทางเยือนประเทศเป้าหมายประเทศแรก คือ ประเทศไทย หลังได้รับตำแหน่งทูตวิทยาศาสตร์ (ประเทศเป้าหมายความร่วมมือ คือ ประเทศไทย และกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง :เมียนม่าร์, ลาว, เวียดนาม และกัมพูชา) ระหว่างวันที่ 4-21 มกราคม 2558 นั้น ทีมงาน Energythai ได้เข้าสัมภาษณ์เรื่องโปรแกรมที่ท่านทูตเตรียมสำหรับประเทศไทยและเวียดนาม 2 ประเทศสำคัญของภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตของ GDP สูงมากในปัจจุบัน

โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการ

โปรแกรมในฐานะทูตวิทยาศาสตร์ (The US Envoy Program) เน้นการพูดคุยแลกเปลี่ยน (Dialogue) กับนักวิทยาศาสตร์ วิศกร และผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย ทฤษฎีหลักการวิทยาศาสตร์ การนำไปใช้โดยหลักของวิศวกรรม การดำเนินงานเริ่มต้นจากการเลือกหัวข้อที่สำคัญด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป้าหมาย โดยเป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพในประเทศที่สร้างความร่วมมือ ท่านได้เคยเดินทางมาทำ เวิร์คช็อบกับประเทศไทยแล้วเมื่อเดือนมกราคม ปี 2557 ที่ผ่านมาซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก MTEC และ LOREAL โดยในครั้งนี้เดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกในฐานะทูตวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความร่วมมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

โปรแกรมหลักอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือ

  - Research Program ที่มีประสบการณ์
  - COACh program ที่ได้เริ่มมาแล้ว 15 ปี เป็นการสนับสนุนส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์หญิงให้ประสบความสำเร็จในอาชีพนักวิทยาศาสตร์ และเมื่อ 4 ปีที่ผ่านมาได้ตัดสินใจในการทำโปรแกรมนี้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ (International COACh) และภายใต้โปรแกรมนี้ Dr.Richmond ได้ทำ Workshop ครั้งแรกที่ประเทศไทยเมื่อปี 2557
  - The American Association for the Advancement of Science (AAAS) Program ซึ่งเป็นองค์การวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเป้าหมายจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการสร้างความผูกพันระหว่างประเทศผ่านงานด้านวิทยาศาสตร์
การสร้างเครือข่ายระหว่างประเทศ

Dr.Richmond ได้เริ่มองค์การแบบ “Grass-root”อย่างแท้จริง เนื่องจากจุดเริ่มต้นคือความพยายามของนักวิทยาศาสตร์หญิง 12 ท่านที่ช่วยเหลือนักวิทยาศาสตร์หญิงด้วยกันให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพตัวเอง โดยกลายเป็นเครือข่ายมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ในทีมจำนวนมาก ไม่ได้เริ่มจากองค์การใหญ่หรือลงทุนด้วยจำนวนเงินที่มากมาย แต่เริ่มต้นด้วยการเริ่มทำจากจุดเล็กๆ จนประสบความสำเร็จด้านเครือข่ายระหว่างประเทศ จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ได้รับการยอมรับระดับโลกในหลายสาขา

การดำเนินการระยะสั้น (Short-term Plan) ต้องทำเข้าใจประเด็นสำคัญ วัฒนธรรม ของทุกภาคของประเทศไทยไม่เฉพาะในสังคมเมือง เพื่อสร้างเวิร์คช็อบที่เหมาะสมกับประเทศและช่วยนักวิทยาศาสตร์ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และเวิร์คช็อบแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

  1) วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมเชิงลึกในสายอาชีพนั้นๆ หัวข้อทีมงานทำงานวิจัย (Research) คือ Greener Energy Resources, Water Resources, National Diaster, Energy, Environmental Remediation, Atmospheric Chemistry โดยเรื่องเกี่ยวกับ Greenhouse Gases เป็นหัวข้อที่สำคัญมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่มาก มีโอกาสอย่างมากในการสร้างเส้นทางผู้นำในเทคโนโลยีด้านนี้
  2) ทุกหัวข้อที่ช่วยให้บุคลากรประสบความสำเร็จในอาชีพ เช่น Professional Communications, Resume & Proposal Writing, Research Presentation, Leadership, Career & Life Balance, Mentoring โดยบรรยากาศเป็นแบบ Active และมีการสร้าง Role Play เป็นต้น

การดำเนินการระยะยาว (Long-term Plan) สามารถสอนนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย โดยทีมงานของทูตจะสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการทั้งหมด ซึ่งการนำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานเจ้าของประเทศเองจะมีผลกระทบอย่างยั่งยืนระยะยาว

การคัดเลือกบุคลากรเข้าโปรแกรมจะทำโดยหน่วยงาน/องค์การของประเทศเจ้าภาพจัด, ทีมของทูตจากสหรัฐอเมริการ่วมมือกับทีมงานเจ้าภาพในการออกแบบเวิร์คช็อบ , หลังจากจบโปรแกรม วัดผลโดยการทำการสำรวจผลสำเร็จระดับโลก ผ่านประเด็นความท้าทายในอาชีพของแต่ละคน ผลกระทบจากวิทยาศาสตร์ในอาชีพ ยกตัวอย่าง ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นอย่างดี ประเทศตูนีเซีย ทีมงานของ Dr.Richmond ได้รับเงินสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีการเดินทางร่วมมือกันทำเวิร์คช็อบหลายครั้ง และอีกประเทศที่ประสบผลสำเร็จมากคือ ประเทศแคเมอรูน โดยทีมงานเดินทาง 4 ครั้งในช่วงฤดูร้อนหนึ่ง จนกระทั่งสามารถมี COACh ที่พัฒนาขึ้นเองในประเทศ และกลุ่ม COACh ในประเทศแคเมอรูนสามารถสร้างเวิร์คช็อบขึ้นเองได้สำเร็จ

ประสบการณ์จากเวิร์คช็อบในประเทศจีน: เกิดขึ้นเมื่อ 3 ปีที่แล้วโดยกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์หญิงในประเทศจีนและกลุ่มนักวิทยาศาสตร์หญิงของสหรัฐอเมริกา นอกจากการแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรื่องการดำเนินชีวิตอย่างสมดุล ความแตกต่างของ 2 ประเทศเรื่องสังคมและการใช้ชีวิต และในปี 2557 กลุ่มนักวิทยาศาสตร์หญิงจากจีนได้เดินทางมาอภิปรายกับกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของสหรัฐฯ ที่ University of Oregon เพื่อสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดต่อไป

ขอขอบคุณ คุณ Kitty: Online Media Specialist ของสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยที่สนับสนุนการสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะ

Categories: Partners

Huawei Big Blogger Party : Fun Hack Fun Play Day

Noob.in.th - 22 December 2014 - 22:06

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ทางทีมงานกากคลับ ได้รับเชิญไปงาน Huawei Big Blogger Party : Fun Hack Fun Play Day ดูจากชื่อหัวเหว่ยก็คงคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์มือถือ แล้วเกี่ยวอะไรกับเกม หรือว่าหัวเหว่ยจะทำคอนโซลกันแน่? (เอUะ หรือจะทำแอนตี้ไวรัส อันนี้ก็คิดกันไปต่างๆ นานา)

ตอนแรกเราก็สงสัยอยู่เหมือนกัน จนเมื่อไปถึงงานแล้วก็ถึงบางอ้อครับ เพราะธีมของงานนี้คือ การนำเสนออุปกรณ์รุ่นใหม่ของหัวเหว่ยทั้ง โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต หลายรุ่นที่เป็นเรือธงของปีหน้าที่มีความแรงและเร็วเหมาะกับการเล่นเกมบนแอนดรอยด์นั่นเอง สถานที่จัดงานยังสบายซะจนคิดว่าถ้าไม่มีอะไรให้ว้าว อาจจะงีบหลับไปกับที่นั่งของโรง Enigma cinema ใน Siam Paragon โรงหนังที่แพงที่สุดในไทยแน่นอน (รวมถึงมีน้องๆ พริตตี้ที่แต่งตัวเป็นตัวการ์ตูนผมสีๆ คอยให้ข้อมูลอุปกรณ์ใหม่ๆ ของหัวเว่ยที่หน้างาน ทำให้ทีมกากคลับเสียวขวัญเล็กน้อยเพราะกลัวผู้หญิงที่แต่งตัวผิดธรรมชาติ 555)

ทันทีที่เริ่มงาน ทางผู้บริหารของหัวเว่ยประเทศไทย ก็ออกมาพูดถึงวิสัยทัศน์และทิศทางของหัวเว่ยในช่วงปีที่ผ่านมาและในอนาคต ซึ่งกล่าวสรุปได้ว่า

 • จากรายงานของการ์ทเนอร์ ในตลาดโลกขณะนี้หัวเว่ยเป็นเบอร์ 3 (5.3%) รองจาก ซัมซุง (4%) และแอปเปิ้ล (12.7%) ซึ่งถ้านับเฉพาะแอนดรอยด์ หัวเหว่ยจะถือว่าเป็น “Global Top 2 Android Smartphone”
 • หัวเหว่ยมีแผนก R&D ขนาดใหญ่อยู่ทั่วโลก และถือครองสิทธิบัตรอยู่จำนวนมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีในอนาคตอย่าง LTE Advanced ที่หัวเหว่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อทำให้ตัวเองขึ้นมาอยู่ในกลุ่มแนวหน้าได้
 • ถึงแม้ชิปเซ็ตของหัวเหว่ยจะไม่เป็นที่รู้จักนัก (Kirin) แต่ก็เป็นชิปที่มีการพัฒนาเป็นลำดับแรกๆ เช่น Kirin 920 ที่เป็นชิปเซ็ต LTE Cat6 แบบ 8 คอร์ตัวแรก และปีหน้าก็เตรียมออก Kirin 930 ฟังสเปคแรงขนาดนี้แอดมินฟังแล้วอยากขี่ไปเชียงใหม่เลยทีเดียว
 • ในยุคอนาล็อกโมโตโรล่าเคยเป็นอันดับหนึ่ง, พอมายุคดิจิตอลโนเกียก็ขึ้นแท่น ถึงยุค 3G ก็กลายเป็นซัมซุงและแอปเปิ้ล แล้วอนาคต 4G จะมีใครจะขึ้นมาแทน?

หลังจากนั้นเป็นการแนะนำมือถือตัวธงของหัวเหว่ย ซึ่งก็คือ Mate 7 โดยสเปคคร่าวๆ คือ

 • Octa Core (big.LITTLE 4+4 คอร์) / GPU Mali-T628 MP4
 • หน้าจอ 6 นิ้ว Full HD / กล้องหน้า 5MP / กล้องหลัง 13MP
 • แรม 2 GB / พื้นที่ 16 GB
 • รองรับ 4G LTE / แบตเตอรี่ 4100mAh

 

ดูจากสเปคแล้ว มือถือเครื่องนี้ คงจะเล่นเกมบนแอนดรอยด์ได้ลื่นมากๆ ลบคำสบประมาทว่าแอนดรอยด์เอาเกมอะไรมาเล่นก็กระตุกเป็นพาร์กินสันไปได้เลยนะเนี่ย หลังจากเปิดตัวมือถือที่แรงปรู๊ดกันไปแล้ว ก็กลับมาเข้าเรื่องเกมกันต่อ กับท่านนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย ซึ่งมีเรื่องมาเล่าให้ฟังถึงความเป็นไปได้ และเทรนด์ใหม่ๆ ในตลาดเกมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ดังนี้

 • เกมบนมือถือจะเป็นแนวฮาร์ดคอร์มากขึ้น (คือกินทรัพยากรมากขึ้น กราฟฟิกสวยงามขึ้น) ไม่เหมือนเกมมือถือสมัยก่อน เพราะสเปคของเครื่องที่สูงขึ้นมากกว่าแต่ก่อน รวมทั้งหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น
 • มีเกมไทยหลายเกมสามารถขายในตลาดโลกได้ เช่น Unblock Me, Candymeleon, Thapster และ So Many Me ที่กำลังจะลงแพลตฟอร์มมือถือเร็วๆ นี้
 • มีแนวโน้มว่าคนจ่ายเงินให้เกมมากขึ้น โมเดลเกมมักจะเป็นแบบ freemium (เล่นฟรี จ่ายเงินซื้อความสามารถพิเศษ)
 • ในต่างประเทศ เริ่มมีเกมที่ใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (เช่น Oculus Rift) แล้ว

และเพื่อเป็นการให้เข้ากับธีมเกม ทางผู้จัดงานจึงได้เชิญเน็ตไอดอล น้องพลอยฝน ที่ไม่เคยเล่นเกมมาก่อนมาร่วมเล่นเกมกับผู้โชคดีสามท่าน เพื่อชิงรางวัลโทรศัพท์มือถือ Mate 7 โดยการเล่นเกม จะเป็นการเล่น Fruit Ninja บน Mate 7 ที่ต่อสาย MHL กับระบบฉายของโรงหนัง เรียกได้ว่า เป็นการเล่นเกมโชว์กันบนจอยักษ์เลยทีเดียว ซึ่ง Mate 7 ก็ทำหน้าที่ได้ดี สมกับเป็นมือถือเรือธงของค่ายครับ

ถัดจากนั้นการแสดงโชว์ร่ายรำประกอบลีลาของกลุ่มคอสเพลย์ AKB0048 ให้เหมาะกับกลุ่มเกมเมอร์โอตาคุ และแจกรางวัล lucky draw ซึ่งโอกาสนี้กากคลับก็มีโชคได้มือถือหัวเว่ยมาทดลองใช้สองเครื่อง คือ Huawei Honor 3C Lite และ Y520 มาเล่นกัน

และปิดท้ายงาน ด้วยมินิคอนเสิร์ตของเนโกะจัมพ์ นักร้องขวัญใจวัยรุ่นที่ไปดังถึงญี่ปุ่นมาแสดงปิดงานครับผม โดยรวมแล้วสำหรับงานหัวเหว่ยในครั้งนี้นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์ของทิศทางตลาดเกมของไทย และตลาดโลกในปีนี้แล้ว ยังได้พบว่าแบรนด์เอเชียของเราที่นอกเหนือจากของญี่ปุ่น เกาหลีแล้ว ยังมีจีนที่เป็นหัวเรือใหญ่บุกตลาดโลกด้วยมือถือนี่ทีมีคุณสมบัติระดับ Hi-end ในราคาที่จับต้องได้มาให้เราได้สัมผัสกันแบบไม่ต้องหักมาม่ากินซองละสามมื้ออีกต่อไป

 

Categories: Partners

งาน #wpdevnight ครั้งที่ 3

WordPress.in.th - 30 October 2012 - 09:47

WordPress Developer Night (#wpdevnight) เกิดจากแนวคิดอยากจัดงาน WordPress แบบกลุ่มย่อย โดยเน้นไปที่คนทำเว็บ

คำว่า Developer หมายถึงนักพัฒนา ซึ่งครอบคลุมทั้งคนออกแบบและสร้างธีม (Theme Designer & Developer), คนทำปลั๊กอิน (Plugin Developer) หรือรวมถึงคนทำเว็บ (Web Developer) ที่สนใจจะใช้ WordPress เป็นระบบจัดการข้อมูล (CMS)

งานนี้ไม่ได้เน้นว่าต้องเก่งกาจอะไร แต่จะมีการกล่าวถึงด้านเทคนิคอยู่บ้าง เช่น การอ้างถึงโค้ด HTML, CSS, PHP, การใช้ FTP ฯลฯ ดังนั้นหากไม่รู้จักที่กล่าวมาเลย ก็อาจจะมาแล้วงงเปล่า

ซึ่งงานในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน เวลา 18:00-24:00 น. ให้สมกับการเป็น Developer Night จริง ๆ

แต่เนื่องด้วยสถานที่ อาจจะไม่เอื้ออำนวยให้รับรองคนได้จำนวนมาก จีงต้องมีการจำกัดคนใช้งาน โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน เวลา 12:34 น.

ส่วนที่จัดงานนั้น ได้การสนับสนุนจาก Pronto ตาม Map เลยนะครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมยังไง เข้าไปดูได้ที่ WordPress Developer Night ลงทะเบียนก็ที่เว็บนั้นเช่นกัน

Categories: Partners

Software Assessment Tool : Intel Concurrency Checker : Demo

SWPark Knowhow - 19 August 2010 - 12:06

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

swfobject.embedSWF("http://knowhow.swpark.org/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf", "swfobject2-id-12845311661", "400", "320", "7", "", { "width": "400", "height": "320", "file": "http://knowhow.swpark.org/sites/default/files/flash/ICC_DemoClip2.flv" }, { "swliveconnect": "default", "play": "false", "loop": "false", "menu": "true", "quality": "autohigh", "scale": "showall", "align": "default", "salign": "tl", "wmode": "opaque", "bgcolor": "#FFFFFF", "version": "7", "allowfullscreen": "true", "allowscriptaccess": "sameDomain", "base": "http://knowhow.swpark.org/sites/default/files/", "src": "http://knowhow.swpark.org/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf", "width": "400", "height": "320" }, { "id": "swf12845311661" });

Software Assessment Tool : Intel Concurrency Checker 2

preview: 

Click here to view Flash content.

Categories: Partners

Software Assessment Tool : Intel Concurrency Checker

SWPark Knowhow - 19 August 2010 - 12:02

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialise correctly.

swfobject.embedSWF("http://knowhow.swpark.org/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf", "swfobject2-id-12845311662", "400", "320", "7", "", { "width": "400", "height": "320", "file": "http://knowhow.swpark.org/sites/default/files/flash/ICC_DemoProject.flv" }, { "swliveconnect": "default", "play": "false", "loop": "false", "menu": "true", "quality": "autohigh", "scale": "showall", "align": "default", "salign": "tl", "wmode": "opaque", "bgcolor": "#FFFFFF", "version": "7", "allowfullscreen": "true", "allowscriptaccess": "sameDomain", "base": "http://knowhow.swpark.org/sites/default/files/", "src": "http://knowhow.swpark.org/modules/swftools/shared/flash_media_player/player.swf", "width": "400", "height": "320" }, { "id": "swf12845311662" });

Software Assessment Tool : Intel Concurrency Checker

preview: 

Click here to view Flash content.

Categories: Partners