Tags:
Node Thumbnail

ในงานเสวนา IoT กับมาตรฐาน มอก. และอนาคตปลั๊กไฟ ที่จัดขึ้นโดย anitech ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เปิดเผยมาตรฐานที่ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายปลั๊กไฟ จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 2432-2555 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา