Tags:
Node Thumbnail

วันที่ 10 มิย.2551 นีลี่ โครส (Neelie Kroes) หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันอย่างเสรีของสหภาพยุโรป ปราศรัยในการสัมนาซึ่งจัดขึ้นที่กรุงบรัสเซล สนับสนุนให้องค์กรธุรกิจและหน่วยงานของรัฐในสหภาพยุโรป ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานเปิด

เธอกล่าวว่า "การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานเปิด คือการตัดสินใจทางธุรกิจที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง" "มันมีปัญหาความไม่ปลอดภัยอย่างร้ายแรง ในการใช้ซอฟต์แวร์ที่มาจากบริษัทเดียว" เธอยกย่องเมืองมิวนิค กระทรวงการต่างประเทศเยอรมัน และหน่วยงานหนึ่งของตำรวจฝรั่งเศส ที่ได้เปลี่ยนไปใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานเปิดแล้ว

โครสซึ่งเคยเป็นอดีตรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนของเนเธอร์แลนด์ ยังได้สนับสนุนรัฐบาลและรัฐสภาของเนเธอร์แลนด์ ในการมุ่งหน้าไปสู่การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานเปิด

เธอกล่าวว่า หน่วยงานของสหภาพยุโรป "ต้องไม่พึ่งพาผู้จำหน่ายเพียงรายเดียว และ ต้องปฏิเสธการถูกมัดไว้กับเทคโนโลยีใดโดยเฉพาะ ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยง ที่อาจไม่สามารถควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ "

โครสกล่าวว่า นโยบายของคณะกรรมาธิการยุโรป (ทำหน้าที่ฝ่ายบริหารคล้ายคณะรัฐมนตรี แต่มีขอบเขตการใช้อำนาจทั่วทั้งสหภาพยุโรป) ซึ่งได้มีมติเมื่อปีที่แล้ว ให้ส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตราฐานเปิดทั่วทั้งสหภาพยุโรป นั้น "ทุกฝ่าย จำเป็นต้องนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง"

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ กระทรวงไอซีทีของไทย จะออกนโยบายที่เข้าท่าเช่นนี้บ้าง?

ที่มา - หนังสือพิมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮรัลทรีบูน 10 มิย.2551

Get latest news from Blognone

Comments

By: mean
iPhoneUbuntuWindows
on 14 June 2008 - 17:49 #54809
mean's picture

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับแต่คงเป็นไปได้ยากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

By: fatro
ContributoriPhoneAndroid
on 14 June 2008 - 22:44 #54815
fatro's picture

วิสัยทัศน์

ปล. ชอบตรง ที่มา แฮะ :)

By: NgOrXz
iPhoneAndroidWindows
on 15 June 2008 - 22:13 #54888
NgOrXz's picture

มาตรฐานเปิด คืออะไรเหรอครับ

© NgOrXz ™ ®
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เก่งที่สุดในโลก

By: pichaip
In Love
on 15 June 2008 - 22:38 #54891 Reply to:54888
pichaip's picture

เข้าไปดูได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard

By: udomsak on 16 June 2008 - 10:05 #54933

LoL ตราบที่ปรึกษายังคงถนัดวินโดว์ คงเป็นได้ลำบากที่หันมาพึ่งพาโอเพ่นซอร์ส ??!

By: bow_der_kleine
WriterAndroidUbuntu
on 16 June 2008 - 17:51 #54992 Reply to:54933
bow_der_kleine's picture

มาตรฐานเปิดไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการครับ ใช้ Windows ก็สามารถใช้มาตรฐานเปิดอื่น ๆ เช่น ODF, SVG, PNG ได้

BioLawCom.De