Tags:
Forums: 

หลักสูตรการเขียนโปรแกรม iOS สำหรับ iPhone และ iPad
iOS Programming Development for the iPhone & iPad

รายละเอียดการอบรม เดือนธันวาคม 2555

สถานที่อบรม:
กรุงเทพ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ รอบวันธรรมดา วันจันทร์ที่ 17-20 ธันวาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น.
เชียงใหม่ ณ สำนักงานกูรูเฮาส์ โครงการ@Curve ตรงข้ามโรงเรียนมงฟอร์ตประถม จ.เชียงใหม่
รอบวันธรรมดา (เย็น) วันจันทร์ที่ 17- วันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 เวลา 17.00-20.00 น.

ค่าอบรม : 7,490 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
6,420 บาท สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา (ระดับไม่เกินปริญญาตรี)
พร้อมเอกสาร และอาหารว่างเช้าบ่ายครบครัน
ภาษา : ไทย

ผู้สอน : ทีมงานนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญจากโมไบล์แอพ ไอแมทธิโอ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้พื้ิ้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมสำหรับระบบปฎิบัติการ iOS (iPhone และ iPad)
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาโปรแกรมและสามารถเลือกใช้งาน API ในประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาโปรแกรมได้และสามารถส่งโปรแกรมไปเผยแพร่หรือจำหน่ายได้ บน Apple App store.
เพื่อ ส่งเสริมศักยภาพของนักพัฒนา iOS แอพพลิเคชั่น ให้สามารถพัฒนาแอพฯที่ทำงานได้จริงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั่ว โลก โดยเฉพาะโอกาสในการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558
ผู้ควรเข้าอบรม :
ผู้ซึ่งสนใจการพัฒนาโปรแกรมสำหรับ iPhone และ iPad
ผู้เข้าอบรมควรมีความเข้าใจแนวคิดในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming Concept)
ประโยชน์ที่ได้รับ :
การอบรมเน้นภาคปฏิบัติ โดยฝึกพัฒนาจากกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้นำไปพัฒนาในระบบงานต่าง ๆ ได้จริง
ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความรู้พื้นฐาน และสถาปัตยกรรมระบบ ตลอดจนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมสำหรับตระกูล iOS ได้
ผู้เข้าอบรมจะสามารถพัฒนาโปรแกรมได้ โดยสามารถเลือกใช้เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาและแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถเพิ่มพูนศักยภาพของผู้เข้าอบรมในการแข่งขันกับตลาดแรงงาน

เนื้อหา:

สถาปัตยกรรมระบบ iOS และ เครื่องมือสำหรับการพัฒนาแอพบน iOS
ภาษาและหลักการเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C
หลักและวิธีการของ Design Patterns ชนิดต่าง ๆ
หลักการออกแบบและเขียน iOS Application
วงจรชีวิตการทำงานของแอพฯ, UIViewController และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
การใช้งาน Widgets ประเภทต่างๆ เช่น UILabel, UITextField, UIImageView, ฯลฯ เป็นต้น
การเขียนโปรแกรมด้าน UITableView Controller
การเขียนโปรแกรมให้รองรับการหมุนหน้าจอ (Screen Rotation)
การใช้งาน IBAction and IBOutlet
การใช้งาน Storyboard
การเขียนโปรแกรมประเภท Navigation App
การเขียนโปรแกรมประเภท Tab Bar App
การเขียนโปรแกรมรองรับการทำงานบน iPAD
การจัดการข้อมูล ระดับพื้นฐานรูปแบบต่าง ๆ
การจัดการข้อมูลด้วย SQLite
การเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต
การเขียนโปรแกรมด้าน Location Based
การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการเกี่ยวกับเสียง (Audio)

เงื่อนไขการอบรม

ผู้เรียนต้องนำเครื่องคอมพิวเตอร์แมค ที่ติดตั้ง XCODE รุ่นล่าสุด ซึ่งท่านสามารถ Download ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก Apple Store ทั้งนี้ หากท่านพบข้อสงสัยหรือมีปัญหาใด ๆ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่อีเมลล์ info@imattio.com
กรณีท่านไม่มีเครื่อง กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเช่ายืมเครื่องต่อไป (มีค่าใช้จ่าย)
ขอสงวนสิทธิ์การอบรม ต้องมีผู้เข้าอบรมอย่างน้อย 6 คนต่อรุ่น
เรียน จบแล้ว ไม่เข้าใจ สามารถมาเรียนใหม่ได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เรียนในแต่ละรอบ)

การสมัครเข้าอบรม: ยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่ง ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เข้าอบรม มาที่ info@imattio.com

ติดต่อสอบถาม : อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.imattio.com/index.php/training/ios หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถาม โทร: +6681-527-3988 Email: info@imattio.com

Get latest news from Blognone